fy­ra sti­li­ko­ner

Plaza Uomo - - INTERVJU -

lu­ci­a­no bar­be­ra Jag gil­lar hur äld­re ita­li­ens­ka män klär sig. Lu­ci­a­no Bar­be­ra ba­ra gör det per­fekt. Han blan­dar tex­tu­rer och fär­ger, men fram­för allt ler han all­tid. fred astai­re När jag ser Fred Astai­re så ser jag en stil som är väl­digt till­freds­stäl­lan­de. Det är så klas­siskt, men sam­ti­digt så in­tui­tivt och na­tur­ligt. Han ser all­tid bra ut. jar­vis coc­ker Jag är all­tid ny­fi­ken på Jar­vis Coc­ker. Han har sin egen eklek­tis­ka käns­la som verk­li­gen fun­kar för ho­nom. Ibland ­be­hö­ver man nå­got ­ovän­tat i sitt liv. glenn O’Bri­en Glenn O’Bri­en, som skrev för­or­det till min bok, är en stor in­flu­ens. Han bär ­all­tid ko­sty­mer på ett ut­trycks­fullt sätt, som in­te all­tid är vän­tat på Man­hat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.