mo­de­fa­mil­jen

Fa­mil­jen går som en ge­nu­in tråd ge­nom ita­li­ensk kul­tur. Vi mö­ter tre spän­nan­de kon­fek­tions­ak­tö­rer som sät­ter fa­mil­jen i förs­ta rum­met.

Plaza Uomo - - INTERVJU - karl-ed­win gu­er­re text och foto

Fa­mil­jen. Den käl­la där ens över­ty­gel­ser och vi­sio­ner for­mas och of­ta även ge­stal­tas, där den unge poj­ken lär sig att klä upp sig i ko­stym på ­sön­da­gar ef­tersom det var så man gjor­de … i fa­mil­jen. Det är min­net av en ­fin­klädd far­bror och hur den när­mas­te släk­ten om­kring ho­nom strå­la­de.

Den här sä­song­en var mitt mål att be­sö­ka fa­mil­je­fö­re­tag som gör mer än ­en­bart säl­ja pro­duk­ter, mär­ken som har stått emot ti­dens tand och fort­satt ge prov på ­ita­li­ensk yr­kes­skick­lig­het när den är som all­ra bäst – bå­de vad gäl­ler det vi­su­el­la och det fi­lo­so­fis­ka, och som fak­tiskt de­lar med sig av si­na fa­mil­jetra­di­tio­ner.

Låt fa­mil­je­se­mestern i mo­dets all­ra mest spän­nan­de ter­räng bör­ja. Först ut är Vi­ta­le Bar­be­ris Ca­no­ni­co, där­ef­ter Sve­vo och slut­li­gen Bresciani, en trio – ­el­ler ska vi sä­ga ku­si­ner – som al­la ut­mär­ker sig i egen­skap av ge­nu­i­na fa­mil­je­fö­re­tag. Des­sa namn har ska­pats av de­ras för­fä­der och leds nu av släk­ting­ar som fort­sät­ter va­ra san­na mot mär­kets ur­sprung­li­ga vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.