Man­nen på ­M an­hat­tan

New York-iko­nen och ma­de-to-me­a­su­re-ex­per­ten Ang­el Ra­mos om fa­vo­rit­pro­duk­ter­na, stil­fö­re­bil­der­na och vin­ta­ge­plag­gen han ald­rig gör sig av med.

Plaza Uomo - - MINSTIL - text kon­rad ols­son foto aga­ton ström

Hur bör­ja­de du med Ang­el Be­spo­ke?

– Ef­ter att ha jobbat hos ett an­nat ame­ri­kansk ma­de-to-me­a­su­re-va­ru­mär­ke i två år kän­de jag att jag ha­de kun­skap nog och till­räck­ligt med kon­tak­ter för att star­ta eget.

Har du all­tid va­rit in­ne på stil och herr­mo­de?

– Jag har växt upp i New York och det är ­omöj­ligt att in­te va­ra in­ne på stil och mode ge­ne­rellt. Det finns över­allt. Jag gick på high school med konst­in­rikt­ning där jag ­verk­li­gen för­dju­pa­de kär­le­ken till mode. Marc ­Jacobs och ­Cal­vin Kle­in gick sam­ma sko­la. Det var en bra start.

Vad är nyc­keln till att bli fram­gångs­rik in­om herr­mo­de på so­ci­a­la me­di­er?

– Du mås­te för­stå vad ditt va­ru­mär­ke står för och ­vil­ken mål­grupp du­­för­sö­ker nå, för att kun­na va­ra så ­au­ten­tisk som möj­ligt.

Stil­fö­re­bil­der?

– Jag tit­tar all­tid på ­Gi­an­ni Ag­nel­li när det kom­mer till det ita­li­ens­ka, på Ralph Lau­ren för det ame­ri­kans­ka och på Tom Ford för hans en­kel­het, ele­gans och otro­li­ga käns­la för bran­ding.

Vil­ka skön­hets­pro­duk­ter an­vän­der du?

– Jag är be­satt av dof­ter: Ke­mi, Ex Ido­lo, Tom Ford och många and­ra. Fa­vo­ri­tac­ces­so­ar?

– Ett ele­gant arm­bandsur. Det är nå­got var­je man bor­de in­ve­ste­ra i. Fa­vo­rit­ko­stym?

– En char­coal-grå Ang­el Be­spo­ke-ko­stym, med ­su­per 180- och kash­mir­tyg. Fa­vo­ritskor? – Saint Cris­pins och ­Bel­gi­an Lo­a­fers.

Ett plagg du äger som du fort­fa­ran­de an­vän­der?

– Jag har en sam­ling stic­ka­de trö­jor från Ralph Lau­ren från ti­digt nit­ti­o­tal. Jag har även en Ralph ­Lau­ren­hatt från 1988, ­ex­tremt ut­sli­ten, som jag fort­fa­ran­de an­vän­der. Även en slips från Ki­ton som har hängt med i sju år.

Stil­råd?

– Håll det en­kelt. ­För­sök in­te för hårt. Du ska se ­ele­gant ut och sam­ti­da se ut som om du har en en­kel mor­gonru­tin.

Stör­ta stil­miss­tag?

– Jag ha­de en pe­ri­od där jag bar kor­ta ka­va­jer och slim­ma­de byx­or, vil­ket jag hål­ler mig långt bor­ta ifrån i dag. Man lär sig så länge man le­ver.

Har du plagg du skul­le väg­ra an­vän­da i dag?

– För fle­ra år se­dan syd­de jag upp en ro­sa ko­stym för Pit­ti Uomo. Ald­rig igen! Den sor­tens på­få­gel­be­te­en­de är ex­tremt av­tän­dan­de.

Fa­vo­rit­bu­tik i Stock­holm?

– Ate­li­er Sa­man Amel. Fa­vo­rit­bu­tik i värl­den?

– Ru­bi­nac­ci är för­mod­li­gen värl­dens ”do­pest” shop­pingupp­le­vel­se. Vil­ken era i ti­den skul­le du vil­ja re­sa till­ba­ka till?

– Tju­go­ta­lets pro­hi­bi­tion-era. Ditt förs­ta stilmin­ne?

– När min pap­pa kom hem från en upp­klädd fest, trött och för­fris­kad… än­då såg han till att hänga sin ko­stym or­dent­ligt i gar­de­ro­ben, sät­ta i skobloc­ken i skor­na och put­sa dem in­nan han ställ­de un­dan dem.

Du har vun­nit en mil­jon dol­lar. Vad kö­per du?

– Jag slut­för ar­be­tet på den kyr­ka som jag och min fru har byggt i min ­mam­mas hemstad i Filip­pi­ner­na. Och åter­in­ve­ste­rar res­ten i Ang­el Be­spo­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.