Gla­ciär­fyn­den speg­lar vår tid

Vad hände på vägen i Opp­dal? Den­na tu­ni­ka från cir­ka år 300 hit­ta­des vid den färd­väg som en gång gick över gla­ciä­ren Lend­breen i Nor­ge.

Populär Arkeologi - - Redaktion - Kerstin Lidén PRO­FES­SOR I ARKEOLOGI VID STOCK­HOLMS UNI­VER­SI­TET SAMT LE­DA­MOT AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Arkeologi för­knip­pas of­ta med fynd. Gär­na sen­sa­tio­nel­la, uni­ka fynd, in­te säl­lan fram­häv­da av ar­ke­o­lo­ger­na själ­va.

Gla­ciä­rar­ke­o­lo­gi är typisk på det­ta sätt. Den har hand­lat om en­sta­ka spek­ta­ku­lä­ra fynd, som till ex­em­pel is­man­nen Öt­zi. Hans kropp be­va­ra­des i över fem­tu­sen år in­fru­sen i en gla­ciär, i nu­va­ran­de Ita­li­en, för att slut­li­gen på­träf­fas 1991. Van­ligt­vis be­rät­tar den här ty­pen av fynd en väl­digt spe­ci­ell och ovan­lig histo­ria. Men, när det gäl­ler gla­ciä­rar­ke­o­lo­gi får vi dess­utom in­for­ma­tion som vi of­ta sak­nar. Den kom­mer från det or­ga­nis­ka fynd­ma­te­ri­a­let. Det är den de­len som nor­malt be­va­ras sämst. Gla­ciär­fyn­den dä­re­mot be­va­ras of­tast un­der de all­ra bäs­ta be­ting­el­ser, djup­frys­ning, och kan där­för ge oss in­for­ma­tion om så­dant som vi svår­li­gen kan få in­for­ma­tion om från and­ra fynd.

Ska vi va­ra gla­da och tack­sam­ma för det som kom­mer fram ur gla­ciä­rer­na? El­ler är fyn­den ba­ra en sorg­lig be­kräf­tel­se på den se­na­re ti­dens kli­mat­för­änd­ring­ar?

Jag tyc­ker att man kan se det ur fle­ra per­spek­tiv: ett är att fyn­den be­kräf­tar att kli­ma­tet fluk­tu­e­rar, ett an­nat att den upp­värm­ning vi nu er­far sker myc­ket snab­ba­re än vad vi ti­di­ga­re har re­gi­stre­rat. Gla­ciär­fyn­den kan sä­gas speg­la vår tid. Pre­cis som allt an­nat går det snab­ba­re nu, bå­de fyn­dens fram­ti­ning och de­ras ned­bryt­ning.

Är vi i Sve­ri­ge in­te till­räck­ligt upp­märk­sam­ma på den här ty­pen av fynd, kom­mer myc­ket vik­tig in­for­ma­tion om vår för­histo­ria att gå för­lo­rad. Vi mås­te ta oss sam­man och gö­ra nå­got åt det.

Det har man helt up­pen­bart gjort i Nor­ge. Jag är där­för glad att, som gäst­re­dak­tör för det­ta num­mer av Po­pu­lär Arkeologi, kun­na pre­sen­te­ra en ar­ti­kel av de nors­ka ar­ke­o­lo­ger­na Lars Pilø och Espen Finstad. Läs de­ras fa­sci­ne­ran­de be­rät­tel­se om is­fynd från Opp­land fyl­ke i Nor­ge. Där finns det spek­ta­ku­lä­ra, som en 2000 år gam­mal, väl­be­va­rad tu­ni­ka, men där finns ock­så en hel­hets­bild. Den ska vi skaf­fa oss ock­så i Sve­ri­ge, me­dan tid än­nu är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.