Att räk­na med Kristus el­ler ej

Populär Arkeologi - - Läsarbrev -

”Jät­te­bra med f.kr.”

Jag tyc­ker att ert be­slut om att fö­re­slå att an­vän­da f.kr re­spek­ti­ve e.kr blir jät­te­bra! Jag är gans­ka ny lä­sa­re av Po­pu­lär arkeologi och fick näs­tan krupp när jag såg ”evt” för förs­ta gång­en. Jag över­väg­de näs­tan att slu­ta med tid­skrif­ten.

Lyc­ka till med nya Po­pu­lär Arkeologi Claes-gö­ran Carl­ström

”In­te ljus text på mörk bot­ten”

Jag har just sut­tit och tit­tat i det se­nas­te num­ret av Po­pu­lär Arkeologi, som jag pre­nu­me­re­rat på i många år och är för­tjust i.

Be­träf­fan­de tid­skrif­tens in­ne­håll så sät­ter jag stort vär­de på att få lä­sa om nya fynd och kun­ska­per i Sve­ri­ge och om­kring, men li­te ut­i­från världen ock­så. Men jag skul­le vil­ja be er att in­te ha ljus text på mörk bot­ten. Den blir så svår att se. Ljus ku­lör text på ljus ku­lör bot­ten är in­te hel­ler bra. Bir­git­ta Ståhl-fu­ren­hed i Lin­kö­ping

”Jag kom­mer att stö­ra mig”

Jag har va­rit pre­nu­me­rant gans­ka länge. Jag är van vid att år­tal anges en­ligt den ne­utra­la fö­re och ef­ter vår ti­de­räk­ning. Det kom­mer att stö­ra mig i min läs­ning av kom­man­de ar­tik­lar ifall ni fort­fa­ran­de kom­mer att an­vän­da f.kr och e.kr.

I öv­rigt bra ar­tik­lar. Jag ser helst att histo­ria från vårt när­om­rå­de lyfts fram. Det finns så myc­ket att pre­sen­te­ra och lä­ra av. Ca­ri­na Lööw

”Mer om fynd av skat­ter”

Det se­nas­te num­ret av Po­pu­lär Arkeologi var nå­got främ­man­de. Myc­ket snack och li­te arkeologi. Men så är det väl när nå­got ska änd­ras på, man läg­ger mär­ke till det. Att änd­ra på en bra lay­out och idé, är ju in­te di­rekt bra för hel­he­ten.

I öv­rigt tyc­ker jag ma­ga­si­net är för tunt. För myc­ket ut­ländsk arkeologi. Nog finns det väl en tjock lun­ta att väl­ja från i den svens­ka ar­ke­o­lo­gin? Det ska ju täc­ka allt från ama­tö­ren och den in­tres­se­ra­de, till den gam­le ar­ke­o­lo­gen som in­te läng­re or­kar lig­ga på knä i en grop. Kanske svårt på ett sätt, att in­te bli för tek­nisk på ar­ke­o­lo­gins språk ut­an att ock­så få ama­tö­ren att bli in­tres­se­rad och kun­na föl­ja med.

Per­son­li­gen skul­le jag öns­ka mer in­for­ma­tion om al­la skatt­fynd som gjorts, re­do­vis­ning­ar av gjor­da fynd och så vi­da­re.

Hop­pas 2017 blir ett minst li­ka trev­ligt år som 2016 med den­na tid­ning. Ralf Karls­son, Lands­kro­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.