Sten­ål­derns land­skap vän­tar i ha­vet

Populär Arkeologi - - Redaktion -

För 800 000 år se­dan gick en grupp för­hi­sto­ris­ka män­ni­skor på en le­rig strand vid Eng­lands nu­va­ran­de ost­kust. De­ras fot­spår – de ti­di­gas­te utan­för Afri­ka! – och någ­ra fl­in­tred­skap be­va­ra­des över­täck­ta av se­di­ment, som för ba­ra någ­ra år se­dan ero­de­ra­des bort av ha­vet. Fynd och mil­jö­ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar ty­der på en pi­on­järgrupp som ut­nytt­ja­de det va­ri­e­ra­de land­ska­pet kring en åmyn­ning för jakt och fångst. De kom för­mod­li­gen dit över det nu­me­ra dränk­ta Dog­ger­land – en land­bryg­ga mel­lan Brit­tis­ka öar­na och det kon­ti­nen­ta­la Eu­ro­pa som över­sväm­ma­des för sista gång­en för 6 500 år se­dan.

Lik­nan­de land­bryg­gor har fun­nits mel­lan Sve­ri­ge och kon­ti­nen­ten och det finns ar­ke­o­lo­gis­ka be­lägg för att pi­on­järgrup­per långt se­na­re har ut­nytt­jat det­ta. Tids­pe­ri­o­den ef­ter is­ti­dens slut är oer­hört spän­nan­de att stu­de­ra. Kli­ma­tet för­änd­ra­des snabbt, och män­ni­skor, djur och väx­ter spred ut sig i de nya och nä­rings­ri­ka om­rå­den som den för­svin­nan­de isen läm­na­de ef­ter sig. Tack va­re för­änd­ring­ar i hav­s­ni­vå­er­na har de­lar av det­ta land­skap be­va­rats un­der da­gens havs­y­ta. Men vi sak­nar myc­ket kun­skap. Åmyn­ning­ar har för­mod­li­gen loc­kat män­ni­skor un­der tu­sen­tals år runt he­la värl­den. Men möj­lig­he­ter­na att hit­ta och un­der­sö­ka de­ras spår har be­grän­sats av att det är bå­de svårt och dyrt att ut­fors­ka ar­ke­o­lo­gis­ka läm­ning­ar där be­va­ran­de­för­hål­lan­den är som bäst: un­der vat­ten­y­tan.

Att un­der­sö­ka des­sa för­hi­sto­ris­ka mil­jö­er krä­ver ett mo­dernt för­håll­nings­sätt till ar­ke­o­lo­gi där te­o­ri­er, me­to­der och tek­no­lo­gi från fle­ra oli­ka forsk­nings­fält kom­bi­ne­ras. Avan­ce­rad kar­te­ring och vi­su­a­li­se­ring be­hövs för att lo­ka­li­se­ra fynd­plat­ser, och se­di­ment­pro­ver som trä­fynd mås­te ana­ly­se­ras i labb. Det hand­lar om ett tätt sam­ar­be­te mel­lan oli­ka di­sci­pli­ner för att kun­na få ut så myc­ket in­for­ma­tion som möj­ligt från svår­tol­ka­de ar­ke­o­lo­gis­ka och geo­lo­gis­ka läm­ning­ar.

Egent­li­gen bör man ap­pli­ce­ra det­ta syn­sätt på al­la ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar. Det som Björn Nils­son och hans kol­le­ger gör in­om ra­men för Blå ar­ke­o­lo­gi-pro­jek­tet bör ses som en fö­re­bild även för un­der­sök­ning­ar på land. Läs om de­ras ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar utan­för Skå­nes och Ble­kinges kus­ter på si­dan 10!

En tall på havs­bott­nen utan­för Ha­väng på Skå­nes ost­kust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.