Im­por­te­rad tall och ba­nan

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

BANANBEVIS. Ana­lys av in­nan­mä­tet i ter­ra­kot­ta­fi­gu­ri­ner från Ko­ma­land, Gha­na, har av­slö­jat ett ex­o­tiskt in­ne­håll: dryc­kesof­fer av im­por­te­rad tall och ba­nan. Det ty­der på lång­vä­ga han­dels­kon­tak­ter. Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Man­ches­ter har ut­vun­nit in­ne­hål­let i ett an­tal ihå­li­ga fi­gu­rer i ter­ra­kot­ta da­te­ra­de till pe­ri­o­den 500–1300 ge­nom att an­vän­da svab­bar. Med en mag­ne­tisk me­tod har de kun­nat re­kon­stru­e­ra ge­ne­tis­ka spår, nå­got som är väl­digt säll­synt sö­der om Sa­ha­ra. Fi­gu­ri­ner­na tros ha fö­re­kom­mit i ce­re­mo­ni­el­la sam­man­hang. Var­ken tall och ba­nan har ur­sprung­li­gen fun­nits i Gha­na, så väx­ter­na mås­te ha im­por­te­rats i nå­gon form. Det­ta är det ti­di­gas­te bi­o­lo­gis­ka be­vi­set för ba­nan i Väst­af­ri­ka som man kän­ner till. Stu­di­en vi­sar på en rik and­lig tra­di­tion i det gam­la sam­häl­let i nor­ra Gha­na.

En fi­gu­rin som har va­rit fylld med dryc­kesof­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.