De förs­ta av vår sort

De älds­ta fyn­den av Ho­mo sa­pi­ens hit­tills skri­ver om vår histo­ria.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

GENETIK. De älds­ta fos­si­len hit­tills av Ho­mo sa­pi­ens har kun­nat kon­sta­te­ras i Je­bel Ir­houd, Ma­roc­ko. Fos­sil­fyn­den kom­mer från åt­minsto­ne fem ti­di­ga män­ni­skor, och ål­dern har upp­skat­tats till un­ge­fär 300 000 år. Fyn­den är allt­så 100 000 år äld­re än de ti­di­ga­re älds­ta fos­si­len av vår art.

Det har fun­nits ge­ne­tis­ka in­di­ka­tio­ner på att Ho­mo sa­pi­ens kun­de va­ra äld­re, me­nar Lars Wer­de­lin, pa­le­on­to­log på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et.

– De ma­roc­kans­ka fyn­den mås­te va­ra nä­ra Ho­mo sa­pi­ens ur­sprung. De är pri­mi­ti­va med ett kra­ni­um som är li­te an­norlun­da än vårt nu­va­ran­de. Men fram­för allt an­sik­tet, som lik­som vårt är li­tet och platt, pe­kar på att det är Ho­mo sa­pi­ens, sä­ger Lars Wer­de­lin.

Fors­kar­na har länge be­trak­tat Öst­af­ri­ka som den mo­der­na män­ni­skans vag­ga. Den älds­ta da­te­ring­en var ti­di­ga­re från Eti­o­pi­en. Till­sam­mans med and­ra ti­di­ga fynd i Öst­af­ri­ka har det fått de fles­ta fors­ka­re att an­ta att al­la nu le­van­de män­ni­skor här­stam­mar från en be­folk­ning som lev­de där för 200 000 år se­dan.

Je­bel Ir­houd i Ma­roc­ko är en väl­känd fynd­plats. De förs­ta män­ni­sko­fyn­den gjor­des där re­dan 1961. Men att det skul­le va­ra plat­sen för des­sa ti­di­ga da­te­ring­ar är sen­sa­tio­nellt.

– Det åter­står att se vad det be­ty­der. Ut­veck­la­des Ho­mo sa­pi­ens i en li­ten po­pu­la­tion i Nord­af­ri­ka och spred sig se­dan sö­derut? El­ler fanns det en stor men gles po­pu­la­tion i Afri­ka un­der den här ti­den, där ut­veck­ling­en mot Ho­mo sa­pi­ens sked­de i he­la po­pu­la­tio­nen?

– Nu lig­ger allt fo­kus på kra­ni­er­na, men vi be­hö­ver mer in­for­ma­tion om mil­jön, fau­nan och växt­lig­he­ten. En vik­tig frå­ga är: fanns Sa­ha­ra? Öknen kom­mer och går. Om det var sa­vann, fanns det ing­en bar­riär, sä­ger Lars Wer­de­lin.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Na­tu­re.

En da­tor­re­kon­struk­tion av fos­sil från Je­bel Ir­houd vi­sar ett mo­dernt, platt an­sik­te och en ar­ka­isk, för­längd hjärn­skål. En näs­tan kom­plett ned­re kä­ke från älds­ta Ho­mo sa­pi­ens hit­tills.

Je­bel Ir­houd, Ma­roc­ko är en väl­känd fynd­plats se­dan 1960-ta­let. De nya da­te­ring­ar­na är gjor­da på ny­a­re fynd av åt­minsto­ne fem in­di­vi­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.