Med släkt vid Me­del­ha­vet

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

MUMIE- DNA. Forn­ti­dens egyp­ti­er var för­mod­li­gen när­ma­re släkt med folk kring öst­ra Me­del­ha­vet än vad da­gens egyp­ti­er är. Det vi­sar ge­ne­tis­ka ana­ly­ser av nit­tio män­ni­skor som blev mu­mi­fi­e­ra­de i mel­lers­ta Egyp­ten un­der cir­ka 1 300 år fram till Ro­mar­ti­den. Se­dan dess har om­rå­dets be­folk­ning fått mer ge­ne­tisk på­brå från Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra.

För­sö­ken att av­lä­sa mu­mi­ed­na har på­gått i mer än tret­tio år. Först nu finns re­sul­tat att li­ta på, skri­ver fors­kar­na i Na­tu­re Com­mu­ni­ca­tions. De har an­vänt tek­nik som sä­ker­stäl­ler att den ge­ne­tis­ka in­for­ma­tio­nen ba­ra kom­mer från mu­mi­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.