Fynd­plat­ser­na un­der vat­ten vi­su­a­li­se­ras

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

De tre­di­men­sio­nel­la bil­der­na är kom­bi­na­tio­ner av högupp­lös­ta sonar­bot­tenkar­tor och fo­to­gram­met­ris­ka mo­del­ler (se ovan). Det­ta är vik­tigt, in­te minst ur ett an­tik­va­riskt per­spek­tiv. Det är i dag kne­pigt att skyd­da den ”geo­lo­gis­ka” ar­ke­o­lo­gin på vå­ra havs­bott­nar. Till­sam­mans med myn­dig­he­ter­na ar­be­tar man för att fin­na pas­san­de lag­skydd pa­ral­lellt med forn­min­ne­slag­stift­ning­en. I år kom­mer ett an­tal om­rå­den att fö­reslås bli riks­in­tres­se­om­rå­den och få ma­rint skydd. Man har hit­tat åt­minsto­ne två nya plat­ser mot­sva­ran­de Ha­väng ut­med den skåns­ka kus­ten, men de vän­tar fort­fa­ran­de på att bli kar­te­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.