Sky­ter­na på Bri­tish Mu­se­um och Birka­kri­ga­ren som vi­sa­de sig va­ra kvin­na.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

EVOLUTIONEN. Nyupp­täck­ta män­ni­sko­lik­nan­de fot­spår på Kre­ta är ung­e­fär 5,7 mil­jo­ner år gam­la. Vid den ti­den har forsk­ning­en hit­tills pla­ce­rat vå­ra för­fä­der i Afri­ka – med aplik­nan­de föt­ter.

– Det som gör den nya upp­täck­ten kon­tro­ver­si­ell är ål­dern och plat­sen där av­tryc­ken finns, sä­ger Per Ahl­berg, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tio­nen för or­ga­nis­m­bi­o­lo­gi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

De nyupp­täck­ta fot­spå­ren i Trachi­los på väst­ra Kre­ta har en omiss­känn­lig män­ni­sko­lik­nan­de form. Det gäl­ler sär­skilt tår­na. Stor­tån lik­nar vår egen i form, stor­lek och po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.