In si­tu

Populär Arkeologi - - Innehåll -

Det fram­bors­ta­de kär­let är ett väl­gjort, skick­ligt bränt sten­gods, som på­träf­fa­des vid ut­gräv­ning­ar­na i Buttle, mitt på Got­land. Det tycks ha gått sön­der på plats, in si­tu, och med ti­den tram­pats ner i mar­ken. Myn­ning­en är sju åt­ta cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och kär­let är in­buk­tat vid hal­sen. Det är de­ko­re­rat med stäm­pe­lor­na­me­tik, ty­pisk för sen ro­mersk järn­ål­der och ti­dig folk­vand­rings­tid, det vill sä­ga 300–500-tal.

Alex­an­der Andre­eff är le­da­re för ut­gräv­ning­en, som på­gått i fem sä­song­er och be­räk­nas va­ra fär­dig år 2018. Där finns tre sten­grunds­hus av den rek­tangu­lä­ra typ som finns på Got­land och Öland och i ett av hu­sen har man hit­tat mäng­der av ke­ra­mik. De and­ra två är mer urstä­da­de. Det finns tec­ken på att hu­sen kan ha brun­nit.

– Kan hu­sens för­stö­rel­se ty­da på oro­lig­he­ter? Blev hu­sen över­giv­na? Vil­ka bod­de där? Ha­de hu­sen skil­da funk­tio­ner? Var de sam­ti­da? Det är så­da­na frå­gor som kol-14-da­te­ring­ar i fram­ti­den kan hjäl­pa oss att be­sva­ra, sä­ger Alex­an­der Andre­eff.

BUTTLE Kanske an­vän­des ke­ra­mik­kär­let vid ro­merskt in­spi­re­ra­de dryc­kesce­re­mo­ni­er?

Kanske an­vän­des ke­ra­mik­kär­let vid ro­merskt in­spi­re­ra­de dryc­kescer­mo­ni­er?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.