Ar­ke­o­lo­gin står in­för sin tred­je re­vo­lu­tion

Populär Arkeologi - - Redaktion -

Då jord­bruk och hus­djur blev vik­ti­ga, fick åker, äng och be­te allt stör­re vär­de. Den mar­ken bod­de de fles­ta på och liv­när­de sig av. Där vil­le ”al­la” byg­ga och bo. Så var det förr och så är det i dag.

Först i slu­tet av 1900-ta­let bör­jar man för­stå att den som vill ve­ta nå­got om det mo­der­na sam­häl­lets röt­ter mås­te grä­va ut åker­mar­ken. Där lig­ger det dol­da kul­tur­land­ska­pet, ti­o­tu­sen­tals överplöj­da hus och går­dar, häg­na­der och brun­nar, of­fer­plat­ser och gra­var med me­ra. Och det dol­da kul­tur­land­ska­pet är stort.

Då man gräv­de för Mäl­ar­ba­nan om­kring 1990, kun­de man vi­sa att cir­ka 12 pro­cent av ba­nans sträck­ning ge­nom åker­mark var forn­läm­ning. Ba­ra i Uppsa­la län mot­sva­rar 12 pro­cent av åker­mar­ken 29 000 fot­bolls­pla­ner. Vill man för­stå sam­häl­lets röt­ter, så mås­te man med and­ra ord grä­va snabbt och bil­ligt, men ock­så nog­grant.

Först tog ar­ke­o­lo­ger­na gräv­ma­ski­nis­ter till hjälp för att snabbt av­täc­ka vad som dol­de sig un­der plöj­lag­ret. Se­dan kom den di­gi­ta­la do­ku­men­ta­tio­nen och även den öka­de gräv­ning­ens tem­po. I dag står ar­ke­o­lo­gin re­dan in­för sin tred­je re­vo­lu­tion: fo­to­gram­met­risk 3D-do­ku­men­ta­tio­nen. Den me­to­den är bå­de snabb och över­väl­di­gan­de nog­grann jäm­fört med dagens. Nam­net är så nytt att det fort­fa­ran­de är krång­ligt. Men om någ­ra år är det en del av det som al­la me­nar med 3D-ar­ke­o­lo­gi.

Ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­nings­me­to­der för­ny­as in­te ge­nom upp­dragsar­ke­o­lo­gin, som är den helt do­mi­ne­ran­de for­men. Ing­en läns­sty­rel­se ger en ut­gräv­nings­fir­ma i upp­drag att för­nya ar­ke­o­lo­gins me­to­der. In­om upp­dragsar­ke­o­lo­gins sto­ra pro­jekt an­vän­der man klokt nog ex­i­ste­ran­de, re­dan be­prö­va­de me­to­der.

Det är där­för Kristin Il­ves ar­ti­kel på si­dan 10 hand­lar om en forsk­nings­gräv­ning på Åland och in­te om en upp­drags­gräv­ning tvärs ge­nom Gam­la Uppsa­la. När hon skri­ver om sin ut­gräv­ning ”det man trod­de va­ra en sa­tel­lit till Mel­lans­ve­ri­ge har vi­sat sig va­ra en plats i sin egen rätt”, så har hon dub­belt rätt. Det som gäl­ler land­ska­pet, gäl­ler ock­så ar­ke­o­lo­gisk me­tod­ut­veck­ling.

Fle­ra stolp­hål och en härd i 3D.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.