Skyl­ten tas ner vid Ales ste­nar

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

OMSKYLTNING. Sta­tens fas­tig­hets­verk ska un­der hös­ten ta fram un­der­lag för nya skyl­tar vid Ales ste­nar. Det är en följd av att myn­dig­he­ten tog över för­valt­ning­en av na­tur­re­ser­va­tet 2015.

Nu finns det två skyl­tar vid Ales ste­nar. Ystad kom­muns skylt ger den ve­der­tag­na be­skriv­ning­en av Ales ste­nar som Sve­ri­ges störs­ta be­va­ra­de skepps­sätt­ning. På den and­ra skyl­ten re­do­görs för en solurste­o­ri.

Ales ste­nar är en av lan­dets störs­ta tu­rist­attrak­tio­ner med om­kring 700 000 be­sö­ka­re per år. En­ligt ar­ke­o­lo­gis­ka fynd an­ses Ales ste­nar ha upp­förts nå­gon gång un­der åren 600–1000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.