Han­del med torsk re­dan på vi­kin­ga­ti­den

Dna-ana­lys av fisk­ben på­träf­fa­de i den for­na han­dels­sta­den He­de­by ty­der på han­del med skrei från Lo­fo­ten.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

STOCKFISK. Lång­vä­ga han­del med tor­kad, norsk torsk kan gå tu­sen år till­ba­ka i ti­den. En in­ter­na­tio­nell fors­kar­grupp har ana­ly­se­rat dna från läm­ning­ar av vi­kin­ga­ti­da fisk­mål­ti­der. Fisk­be­nen har hit­tats i bot­tenslam­met vid de for­na last­bryg­gor­na i den då­va­ran­de han­dels­sta­den He­de­by i det som nu är nor­ra Tyskland.

– Vi har kun­nat vi­sa att fisk­be­nen är från 800-ta­let, och att fis­kar­na hör­de till en torsk­po­pu­la­tion som en­bart finns ut­an­för nor­ra Nor­ge, sä­ger Carl André, pro­fes­sor i ma­rin eko­lo­gi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en.

Torsk­po­pu­la­tio­nen skrei finns i Ba­rents hav, norr om Nor­ge. På vin­tern vand­rar den sö­derut till Lo­fo­ten för att le­ka, och där har den fis­kats i minst tu­sen år. Lo­fo­ten är fort­fa­ran­de cent­rum för norsk fis­ke­in­du­stri.

– Att tor­kad fisk från Is­land och nor­ra Nor­ge var en vik­tig han­dels­va­ra un­der me­del­ti­den är do­ku­men­te­rat se­dan ti­di­ga­re. Det här är förs­ta be­vi­set för att det fö­re­kom re­dan un­der vi­kin­ga­ti­den, sä­ger Carl André.

Att tor­ka torsk är en gans­ka bil­lig kon­ser­ve­rings­me­tod, som ba­ra kan an­vän­das där det är kallt och torrt. Så kal­lad stockfisk är fort­fa­ran­de en av Nor­ges vik­ti­gas­te ex­port­va­ror.

Stu­di­ens stor­lek gör dock att fors­kar­na in­te sä­kert kan av­gö­ra huruvi­da det är frå­ga om han­del el­ler om fis­ken helt en­kelt va­rit färd­kost.

– Men fisk var en av de förs­ta han­dels­va­ror som bör­ja­de kny­ta sam­man den eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten eko­no­miskt. Och He­de­by var ett vik­tigt han­dels­cent­rum, sä­ger en av ar­ti­kel­för­fat­tar­na, Ja­mes Bar­rett vid Mc­do­nalds ar­ke­o­lo­gis­ka forsk­nings­in­sti­tut, Uni­ver­si­ty of Cam­bridge.

Se­kven­se­ring­en av det gam­la torsk­ge­nom­et gjor­des på Oslo uni­ver­si­tet, där fors­kar­na stu­de­rar den at­lan­tis­ka tors­kens ge­ne­tik för att för­sö­ka för­stå män­ni­skans på­ver­kan på des­sa ex­plo­a­te­ra­de fisk­po­pu­la­tio­ner.

I me­del­ti­da skild­ring­ar nämns att stock­fis­ken kun­de va­ra ät­bar upp till tio år ef­ter kon­ser­ve­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.