Tids­plan Ost­län­ken

Populär Arkeologi - - Utgräving -

Ost­län­ken byggs av Tra­fik­ver­ket i sam­råd med läns­sty­rel­ser­na i Stock­holm, Sörm­land och Ös­ter­göt­land. För­stu­di­er gjor­des på 1990-ta­let, men pro­jek­tet fick fart först i och med ett re­ge­rings­be­slut 2012. De förs­ta ar­ke­o­lo­gis­ka in­ven­te­ring­ar­na gjor­des re­dan för över tio år se­dan.

Se­dan 2014 har man ge­nom­fört un­der­sök­ning­ar i etapp 1 – stu­di­er av rap­por­ter, kar­tor och st rand­för­skjut­nings­kur­vor samt in­ven­te­ring­ar i fält. Etapp 2 – provschakt på lo­van­de stäl­len ut­i­från etapp 1 – har gett ett ur­val in­tres­san­ta plat­ser. För­u­tom sten­ål­ders­mil­jö­er finns boplat­ser och gra­var från brons- och järn­ål­der samt torp, går­dar och bruks­mil­jö­er från me­del­tid och än­da in på 1800-ta­let.

Pla­nen är att bör­ja de ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na näs­ta år, men det kan bli se­na­re ef­tersom al­la etapp 2-utred­ning­ar in­te blir kla­ra i år. Gräv­ning­ar­na kom­mer se­dan att på­gå i ett ti­o­tal år fram­ö­ver.

Vil­ka som får upp­dra­get på ent­re­pre­nad är in­te klart. I etapp 1 och 2 har stat­li­ga och pri­va­ta ak­tö­rer samt länsmu­se­er del­ta­git; någ­ra av dem kom­mer san­no­likt ock­så att grä­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.