Ken­sing­ton­ste­nen

Populär Arkeologi - - Falsarier -

Ken­sing­ton­ste­nen är ett an­nat klas­siskt hi­sto­riskt fal­sa­ri­um, som fort­fa­ran­de har en del an­häng­a­re. Run­ste­nen hit­ta­des i Min­ne­so­ta 1898 av svenska­me­ri­ka­nen Olof Oh­man som emi­gre­rat från Häl­sing­land. En­ligt ste­nen själv höggs tex­ten in 1362 av en svensknorsk ex­pe­di­tion: ”Åt­ta gö­ter och tju­gotvå norr­män på upp­täckts­färd [ op­da­gel­se­färd] från Vin­land väs­terut.” Det­ta ha­de för­vis­so va­rit en sen­sa­tion, om det va­rit sant. Men det är det in­te.

Sen­sa­tio­nen skul­le in­te ba­ra ha ut­gjorts av den okän­da re­san djupt in i Min­ne­so­ta, myc­ket långt från ha­vet (av­stån­det mel­lan New York och Ken­sing­ton mot­sva­rar av­stån­det Stock­holm–lon­don). Om ste­nen va­rit äk­ta ha­de även fornnor­dis­kans och ru­nor­nas histo­ria fått skri­vas om. För språ­ket som an­vänds skil­jer sig på många och be­ty­dan­de punk­ter från det som är be­lagt i al­la and­ra käl­lor från pe­ri­o­den; den har kal­lats ”ett sam­mel­su­ri­um av svens­ka, dans­ka och eng­els­ka”. Bland ru­nor­na finns så­väl så­da­na som togs ur bruk långt fö­re 1300-ta­let som så kal­la­de dal­ru­nor som an­vän­des i Da­lar­na från 1500-ta­let fram till 1900-ta­lets bör­jan. Den ”fe­lan­de län­ken” upp­täck­tes 2004: en svensk (sam­ti­da med fyn­det och med släkt i Min­ne­so­ta) ha­de ro­at sig med att ut­ö­ka en be­fint­lig run­rad med nya kon­struk­tio­ner för att få ”ett full­stän­digt al­fa­bet”. Ru­nor­na från Ken­sing­ton är på­fal­lan­de li­ka hans ru­nor.

Men det har all­tid fun­nits, och finns fort­fa­ran­de, en li­ten men hän­gi­ven ska­ra tro­en­de som häv­dar att ste­nen är äk­ta. De ut­görs främst av ame­ri­ka­ner i Min­ne­so­ta med skan­di­na­vis­ka röt­ter och mer in­tres­se­för än kun­skap om ru­nor, språk och histo­ria. De har kon­stru­e­rat en kon­spi­ra­tions­te­o­ri o matt­ex­per­ter­na hål­ler varand­ra om ryg­gen för att in­te av­slö­ja den re­vo­lu­tio­ne­ran­de san­ning­en. De har byggt ett mu­se­um i Alex­an­dria, Min­ne­so­ta, där run­ste­nen sam­sas med en mängd vi­king-re­la­te­ra­de pry­lar, in­klu­si­ve en obe­skriv­lig sta­ty av ”Big Ole the Vi­king”, nio me­ter hög – trots att run­ste­nen en­ligt sig själv är till­ver­kad fle­ra hund­ra år ef­ter vi­kin­ga­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.