Ak­tu­ellt

När in­landsi­sen drog sig till­ba­ka för cir­ka 11 500 år se­dan kom män­ni­skor till Skan­di­na­vi­en från sö­der och nord­ost. Det vi­sar ana­ly­ser av dna från mänsk­li­ga läm­ning­ar.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

Ef­ter se­nas­te is­ti­den kom in­flyt­ta­re bå­de från sö­der och nord­ost. Och att ma­la säd med gnid­kvarn ger arm­styr­ka.

TIDIG INVANDRING. Den förs­ta vå­gen kom från sö­der, från det som i dag är Dan­mark och Tyskland. De fles­ta var mörk­hy­a­de och ha­de blå ögon. Nå­got se­na­re kom folk från nord­ost och fort­sat­te sö­derut längs den is­fria nors­ka At­lant­kus­ten. De ha­de lju­sa­re hud och en bland­ning av blå och bru­na ögon. De bå­da grup­per­na av jä­ga­re och sam­la­re möt­tes och fick barn med varand­ra.

– Bå­da grup­per­na bi­drog med ge­ne­tis­ka va­ri­an­ter som ger låg pig­men­te­ring och som se­dan blev än­nu van­li­ga­re, sä­ger Mat­ti­as Ja­kobs­son, pro­fes­sor i ge­ne­tik vid Uppsa­la uni­ver­si­tet (läs mer på si­dan 26).

Låg pig­men­te­ring gör det lät­ta­re för hu­den att till­ver­ka D-vi­ta­min i svagt sol­ljus. En yt­ter­li­ga­re gen­va­ri­ant från de förs­ta in­vand­rar­na som bli­vit van­li­ga­re med ti­den är kopp­lad till fy­sisk ut­hål­lig­het, vil­ket an­tag­li­gen var en för­del i det bist­ra kli­ma­tet.

Mat­ti­as Ja­kobs­son och hans med­ar­be­ta­re har stu­de­rat arvs­mas­sa från läm­ning­ar av sju in­di­vi­der. Läm­ning­ar­na är mel­lan 9 500 och 6 000 år gam­la och kom­mer från den nors­ka At­lant­kus­ten, Got­land och Sto­ra Karl­sö.

Fors­kar­na kon­sta­te­rar att många gen­va­ri­an­ter som var van­li­ga bland Skan­di­na­vi­ens förs­ta in­vå­na­re har för­svun­nit till följd av yt­ter­li­ga­re folk­vand­ring­ar un­der de föl­jan­de år­tu­sen­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.