In si­tu

En ovan­ligt stor yta med år­der­spår, en för­hi­sto­risk åker, har på­träf­fats ut­an­för Stenungsund på Väst­kus­ten.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV LARS SOOLD

Nya spår av för­hi­sto­risk åker på Väst­kus­ten.

Att hit­ta res­ter av för­hi­sto­risk åker­mark, med år­der­spår, är in­te ovan­ligt. Men om­rå­det som hit­tats i Jör­lan­da ut­an­för Stenungsund kan va­ra det störs­ta som på­träf­fats i sitt slag på Väst­kus­ten.

– Om­rå­det är näs­tan 1 000 kvadrat­me­ter stort, upp­de­lat i en stör­re yta och fle­ra mind­re, sä­ger Ben­ja­min Grahn Da­ni­el­son, ar­ke­o­log vid Kul­tur­land­ska­pet i Fjäll­bac­ka.

Fyn­det gjor­des un­der un­der­sök­ning­ar på upp­drag av Läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land in­för en ny de­talj­plan inom Stenungsunds kom­mun.

Även om man än­nu in­te ex­akt har kun­nat tids­be­stäm­ma åkern, så ta­lar fynd för att den kan här­stam­ma från sen­ne­o­li­tisk tid, el­ler tidig brons­ål­der, det vill sä­ga från om­kring 2400–1800 f.kr.

– Vi har hit­tat kok­gro­par som är gräv­da ige­nom år­der­spå­ren. Kok­gro­par bru­kar ge­ne­rellt da­te­ras till brons­ål­der el­ler ro­mersk järn­ål­der. År­der­spå­ren är i så fall från sam­ma tid el­ler äld­re.

Ke­ra­mik som tids­be­stämts till ne­o­li­ti­kum och brons­ål­der har ock­så åter­fun­nits, vil­ket ty­der på en äld­re da­te­ring. Vid Bo­hus­läns mu­seums för­un­der­sök­ning hit­ta­des ock­så ke­ra­mik som har da­te­rats till sam­ma tids­pe­ri­od. Even­tu­ellt är det­ta det störs­ta och älds­ta sam­man­häng­an­de åker­om­rå­det som åter­fun­nits i Västsve­ri­ge.

– Ana­ly­ser­na som föl­jer på ut­gräv­ning­ar­na kan ge svar på frå­gor om det ti­di­ga jord­bru­kets ut­veck­ling: vad som har od­lats och hur gam­malt det är, sä­ger Ben­ja­min Grahn Da­ni­el­son.

Näs­tan 1 000 kvadrat­me­ter stort är om­rå­det med år­der­spår i Jör­lan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.