Vir­tu­al re­a­li­ty

DATORANIMATION. Med hjälp av vir­tu­ell verk­lig­het, VR, går det att re­sa till­ba­ka i ti­den och åter­upp­le­va hi­sto­ris­ka plat­ser. Ar­ke­o­lo­ger anam­mar nu tek­ni­ken som ock­så kan bli ett vik­tigt red­skap i forsk­ning­en.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV MARIE ALPMAN

En smed står och ham­rar på ett svärd. Vid hans si­da brin­ner en eld. En stig le­der upp mot en av de sto­ra grav­hö­gar­na. En smal tun­nel le­der rakt in i kul­len. Jag tar någ­ra kliv in ge­nom gång­en och und­rar vad jag kom­mer att hit­ta läng­re fram.

– Vänd! Du glöm­de lyk­tan. Du ser ingen­ting an­nars, sä­ger en av­läg­sen röst.

Jag tar av mig glas­ö­go­nen och är till­ba­ka i det ka­la kon­tors­rum­met. Ar­ke­o­lo­ger­na Da­ni­el Löwen­borg och John Ljung­kvist har just gui­dat mig ge­nom Gam­la Uppsa­la som det såg ut år 650. Tun­neln jag var på väg in ge­nom är en re­kon­struk­tion av en fak­tisk ut­gräv­ning av en av kungs­hö­gar­na som gjor­des på 1840-ta­let.

Tek­ni­ken kal­las vir­tu­al re­a­li­ty, VR, och gör det möj­ligt att rö­ra sig runt i en da­to­ra­ni­me­rad värld via spe­ci­el­la Vr-glas­ö­gon. Den vir­tu­el­la mo­del­len av Gam­la Uppsa­la byg­ger på 3D-mo­del­ler från ut­gräv­nings­plat­ser­na och kun­skap som fors­kar­na sam­lat på sig un­der ut­gräv­ning­ar­na.

– För oss som ar­ke­o­lo­ger är det vik­tigt att kom­ma så nä­ra verk­lig­he­ten som möj­ligt, sä­ger John Ljung­kvist.

Fle­ra av fö­re­må­len, som går att vän­da och vri­da på i mo­del­len, är 3D-skan­na­de ko­pi­or av verk­li­ga fynd. Här finns till ex­em­pel svärd, hjäl­mar, dryc­kes­horn och smyc­ken. När fynd sak­nas får fors­kar­na själ­va fyl­la på med kva­li­fi­ce­ra­de giss­ning­ar, nå­got som väc­ker nya forsk­nings­frå­gor.

– Det går in­te att, som när du skri­ver en rap­port, hop­pa över de­tal­jer där du in­te kän­ner dig sä­ker, sä­ger Da­ni­el Löwen­borg.

Bå­da är över­ty­ga­de om att VR kom­mer bli ett vik­tigt verk­tyg för ar­ke­o­lo­ger. Plöts­ligt går det att stå in­ne i mäk­ti­ga bygg­na­der som de ti­di­ga­re ba­ra sett läm­ning­ar­na av. Den sto­ra hal­len i Gam­la Uppsa­la är ett så­dant ex­em­pel (se Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi 5/17).

– Det är en stark fy­sisk upp­le­vel­se att stå där in­ne och kän­na hur li­ten du är, sä­ger Da­ni­el Löwen­borg.

Ar­be­tet med att byg­ga vir­tu­el­la re­kon­struk­tio­ner bör­ja­de för någ­ra år se­dan med

en del­vis an­nan tek­nik. Be­sö­ka­re på plats i Gam­la Uppsa­la och Uppsa­la dom­kyr­ka kan lad­da ner en app i mo­bi­len el­ler läsplat­tan och se den hi­sto­ris­ka mil­jön över­lag­rad den verk­li­ga.

Till­sam­mans med en tred­je Uppsa­la-ar­ke­o­log, He­le­na Hulth, och spel­ut­veck­la­ren Da­ni­el Wes­ter­gren har Da­ni­el Löwen­borg och John Ljung­kvist star­tat ett fö­re­tag som ut­veck­lar vir­tu­el­la rund­tu­rer på hi­sto­ris­ka plat­ser för be­söks­in­du­strin.

I mars ska Gam­la Uppsa­la i VR va­ra klar och fin­nas på plats för be­sö­kar­na på Gam­la Uppsa­la mu­se­um.

Det blir då ett av de förs­ta ex­emp­len på en Vr-re­kon­struk­tion av en hi­sto­risk plats i Sve­ri­ge. Ett an­nat är Gam­mel­stads kyrk­by i Lu­leå som kan be­sö­kas så som det såg ut på 1500-ta­let.

Men in­tres­set är stort även ut­an­för Sveriges grän­ser. En av pi­on­jä­rer­na är den au­stra­lis­ka ar­ke­o­lo­gen Si­mon Young som har åter­ska­pat bå­de det an­ti­ka Aten och hi­sto­ris­ka Je­ru­sa­lem. Med hjälp av en smart te­le­fon och enk­la Vr-glas­ö­gon kan man till ex­em­pel vand­ra längs väst­ra mu­ren i Je­ru­sa­lem på Je­su tid el­ler be­skå­da den 12 me­ter höga sta­tyn av gu­din­nan Athe­na i Parthe­non­temp­let på Akro­po­lis i Aten.

Si­mon Young tyc­ker att det är vik­tigt att ar­ke­o­lo­ger tar till sig den nya tek­ni­ken av fle­ra skäl. Ett är att de hi­sto­ris­ka mo­del­ler­na i så fall blir kor­rek­ta och byg­ger på forsk­nings­da­ta. – Ett an­nat skäl är att ar­ke­o­lo­gin be­hö­ver hänga med i tek­nik­ut­veck­ling­en för att va­ra re­le­vant för yng­re per­so­ner, som är va­na att ta till sig in­for­ma­tion på and­ra sätt än ge­nom böc­ker och ar­tik­lar. Även hos ho­nom väc­ker ar­be­tet med re­kon­struk­tio­ner­na nya forsk­nings­frå­gor. Han be­rät­tar till ex­em­pel om ar­be­tet med att re­kon­stru­e­ra ett han­dels­skepp från 600-ta­let som hit­tats ut­an­för Tur­ki­et.

– Att vir­tu­ellt kun­na stå på däck och seg­la mot hamn trig­gar många frå­gor om se­gel, ro­der och li­vet om­bord, som in­te är li­ka själv­kla­ra om du ba­ra be­trak­tar en rit­ning över bå­ten, sä­ger Si­mon Young.

”Fle­ra av fö­re­må­len, som går att vän­da och vri­da på i mo­del­len, är 3D-skan­na­de ko­pi­or av verk­li­ga fynd.”

Det an­ti­ka Aten åter­ska­pat av ar­ke­o­lo­gen Si­mon Young.

Med Vr-glas­ö­gon kan man kli­va in i den sto­ra hal­len i Gam­la Uppsa­la så som den kan ha sett ut.

MED NYA ÖGON

VR till hjälp i ar­ke­o­lo­gisk forsk­ning.

En da­to­ra­ni­me­rad mil­jö från Gam­la Uppsa­la.

Ar­ke­o­lo­ger­na John Ljung­kvist och Da­ni­el Löwen­borg tes­tar Vr-ut­rust­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.