Bar­nen i Ge­bel el-sil­si­la

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

BARNGRAVAR. Fy­ra in­tak­ta barngravar från 1500 f.kr. har upp­täckts i sten­brot­tet Ge­bel el-sil­si­la i nor­ra Egyp­ten. Fyn­den an­ty­der ett per­ma­nent sam­häl­le och ett visst ma­te­ri­ellt väl­stånd på plat­sen.

”Barn­gra­var­na av­slö­jar om­sorg om bar­nen vil­ket in­di­ke­rar ett sta­bilt och tryggt sam­häl­le. Ge­bel el-sil­si­la var mer än ett sten­brott för in­vå­nar­na”, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Ma­ria Nils­son.

Hon le­der det svensk-egyp­tis­ka pro­jek­tet i Ge­bel el-sil­si­la (se Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi 3/17) som för­såg tem­pel- och grav­byg­gen med sten un­der Thut­mo­sis II el­ler den 18:e dy­nastin. De förs­ta gra­var­na på­träf­fa­des 2015 och 30 gra­var har grävts ut. De fles­ta har dock bli­vit plund­ra­de.

Bar­nen i de ny­fun­na gra­var­na är al­la un­der tio år gam­la. I en grav är bar­net lagt i en trä­kis­ta och runt om­kring lig­ger ke­ra­mis­ka fö­re­mål som ölkrus, vin­ka­raf­fer, skå­lar och tall­ri­kar samt bronsarm­band och ska­rabé­er. En grav skil­jer sig från de and­ra. Gra­ven lig­ger en bit ifrån de and­ra och är täckt av sten­spill och in­ne­hål­ler inga fö­re­mål. Bar­net be­skrivs som slar­vigt be­gravt och fors­kar­na kon­sta­te­ra­de fle­ra ska­dor på ske­let­tet.

”Skill­na­der­na mel­lan gra­var­na be­rät­tar bland an­nat att det fanns en so­ci­al hi­e­rar­ki i sam­häl­let”, sä­ger Ma­ria Nils­son.

Nu vän­tar den os­te­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.