Kvin­nor blev star­ka av att ma­la

Ef­ter jord­bru­kets ge­nom­brott i Eu­ro­pa ut­för­de kvin­nor hårt fy­siskt ar­be­te. En ny analys av forn­ti­da ske­lett vi­sar att de ha­de star­ka­re över­ar­mar än da­gens rod­da­re på elit­ni­vå.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

ARM­STYR­KA. Forn­ti­da ske­lett av­slö­jar att män­nen blev mer stil­la­sit­tan­de ef­ter att jord­bru­ket ha­de bör­jat spri­das i Eu­ro­pa. Hur kvin­nor­na på­ver­ka­des har va­rit oklart.

Nu har brit­tis­ka fors­ka­re jäm­fört kvinn­li­ga för­hi­sto­ris­ka ben­res­ter med ske­let­tet hos mo­der­na kvin­nor som an­ting­en är stil­la­sit­tan­de, spe­lar fot­boll, spring­er el­ler ror på elit­ni­vå. De för­hi­sto­ris­ka kvin­nor­na ha­de mest ge­men­samt med rod­dar­na.

– De­ras ben är snar­li­ka, men de för­hi­sto­ris­ka kvin­nor­na ha­de än­nu star­ka­re ar­mar, sä­ger Ali­son Ma­cin­tosh, bi­o­lo­gisk an­tro­po­log vid Uni­ver­si­ty of Cam­bridge, som har ana­ly­se­rat sken­ben och över­arms­ben hos mo­der­na kvin­nor och cen­tra­leu­ro­pe­is­ka ben­de­lar da­te­ra­de från cir­ka 5 300 f.kr. till år 850.

Un­der jord­bru­kets förs­ta år­tu­sen­den fick män­nen grad­vis kle­na­re sken­ben, vil­ket ty­der på att de blev mer stil­la­sit­tan­de. Hos kvin­nor syns ing­en mot­sva­ran­de trend, men va­ri­a­tio­nen är myc­ket stör­re.

– Kvin­nor­nas star­ka ar­mar är an­tag­li­gen främst en följd av att de mal­de spann­mål till mjöl med gnid­kvarn, sä­ger Ali­son Ma­cin­tosh, som tror att kvin­nor även såd­de, skör­da­de och vän­de jor­den med hand­kraft.

Den ti­di­gas­te vin­fram­ställ­ning­en hit­tills i värl­den har upp­täckts i Ge­or­gi­en. Upp­täck­ten da­te­ras till runt 6000 f.kr., vil­ket ti­di­ga­re­läg­ger vin­fram­ställ­ning­en med mel­lan 600 och 1 000 år. ”Vi tror att det här är det älds­ta ex­emp­let på do­me­sti­ce­ring av vin­ran­ka i syf­te att pro­du­ce­ra vin”, sä­ger Step­hen Ba­ti­uk vid Uni­ver­si­ty of To­ron­to.

Gnid­kvar­nen be­står av en li­ten sten, som gnids mot en fast, skå­lad malsten. I kul­tu­rer där så­da­na kvar­nar fort­fa­ran­de an­vänds äg­nar kvin­nor i snitt fem tim­mar om da­gen åt att ma­la säd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.