Ös­ter­sjöns uni­ka vrak­fynd

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

VRAK. Far­tygs­läm­ning­ar som på­träf­fa­des vid Skepp­s­hol­men i Stock­holm i som­ras har med stor san­no­lik­het iden­ti­fi­e­rats som Scep­ter, ett av Gustav II Adolfs flagg­skepp, byggt år 1615.

Ny­li­gen har även två äld­re skepp på­träf­fats i Ös­ter­sjön. Det ena tros va­ra en kogg, da­te­rad till 1300-1400-tal. Kog­gen do­mi­ne­ra­de han­deln i Ös­ter­sjön. Det and­ra skep­pet upp­skat­tas va­ra från 1500-ta­let och står fort­fa­ran­de med mas­ten rakt upp, fullt ut­rus­tad.

Nu pla­ne­ras ett ma­rinar­ke­o­lo­giskt mu­se­um om Ös­ter­sjöns uni­ka kul­tur­arv i Stock­holm. Det ska stå klart 2020.

Det mesta av vra­ket vid Skepp­s­hol­men kom­mer att lig­ga kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.