Pest­bak­te­ri­en kom från stäp­pen

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

PESTEN. Bak­te­ri­en Yersi­nia pes­tis som or­sa­kar pest kan ha kom­mit till Eu­ro­pa re­dan för cir­ka 5 000 år se­dan. Det är år­tu­sen­den fö­re de förs­ta kän­da epi­de­mi­er­na där. Ny forsk­ning ty­der på att bak­te­ri­en kom med den sto­ra mi­gra­tio­nen från den eu­ra­sis­ka stäp­pen på sten­ål­dern.

Fors­ka­re vid Max Planck in­sti­tu­te for the sci­ence of hu­man histo­ry i Je­na, Tyskland, har se­kven­se­rat de förs­ta sex eu­ro­pe­is­ka ge­no­m­en av Yersi­nia pes­tis, vil­ka är mel­lan 4 800 och 3 700 år gam­la. Bak­te­ri­en or­sa­ka­de hi­sto­ris­ka pan­de­mi­er, som di­ger­dö­den på 1300-ta­let.

Fors­kar­na ana­ly­se­ra­de över 500 tand- och ben­pro­ver från Tyskland, Ryss­land, Ung­ern, Kro­a­ti­en, Li­tau­en, Est­land, Lett­land och Li­tau­en. Så gott som al­la da­gens eu­ro­pé­er bär på ge­ne­tis­ka mar­kö­rer som gör det möj­ligt att spå­ra de­ras ge­ne­tis­ka in­fly­tan­de och hur de har rört sig.

”Ho­tet från pest­sjuk­do­mar kan ha va­rit ett skäl till den öka­de rör­lig­he­ten un­der sten­ål­dern”, sä­ger hu­vud­för­fat­ta­ren Jo­han­nes Krau­se, chef för In­sti­tu­tio­nen för ar­keo­ge­ne­tik vid Max Planck in­sti­tu­te for the sci­ence of hu­man histo­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.