För­fä­der­na blev läng­re – och kor­ta­re

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

HO­MI­NI­NER. Vå­ra för­fä­ders längd har in­te ut­veck­lats lin­järt. Fors­ka­re vid Cam­bridge uni­ver­si­ty har ana­ly­se­rat kvar­le­vor från 311 forn­ti­da in­di­vi­der – de älds­ta om­kring 4 mil­jo­ner år gam­la och de yngs­ta 12 000 år gam­la.

Det vi­sar sig att vägen från apa till män­ni­ska in­te var spikrak. Även om den lång­sik­ti­ga ut­veck­ling­en gick från mind­re till stör­re in­di­vi­der så sked­de fle­ra av­steg längs vägen, då vi till­fäl­ligt blev kor­ta­re.

Ho­mi­ni­ner som lev­de för 4 mil­jo­ner år se­dan väg­de un­ge­fär 25 ki­lo och mät­te upp­rät­ta 125–130 cen­ti­me­ter. För 2,2–1,9 mil­jo­ner år se­dan kan man hos vårt eget släk­te, Ho­mo, se en ök­ning i bå­de längd (cir­ka 20 cen­ti­me­ter) och vikt (15–20 ki­lo).

För 1,6–1,4 mil­jo­ner år se­dan, strax ef­ter det att Ho­mo erectus ha­de rest sig upp, öka­de läng­den med 10 cen­ti­me­ter.

Först en mil­jon år se­na­re ser vi ge­nom­gå­en­de tyng­re ho­mi­ni­ner bland läm­ning­ar­na; yt­ter­li­ga­re 10–15 ki­lo kropps­mas­sa sig­na­le­rar en an­pass­ning till mil­jön norr om Me­del­ha­vet.

”Från och med då för­blir längd och vikt un­ge­fär de­sam­ma bland ho­mi­ni­ner­na, vil­ket slut­li­gen le­der till oss själ­va”, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Ma­nu­el Will vid Cam­bridge uni­ver­si­ty, som är hu­vud­för­fat­ta­re till stu­di­en.

Det finns dock ett par un­dan­tag från den­na be­skriv­ning: Ho­mo na­le­di och Ho­mo flo­re­si­ensis. Men för­u­tom des­sa två ar­ter vi­sar stu­di­en att ho­mi­ni­ner, som dy­ker upp se­na­re än för 1,4 mil­jo­ner år se­dan, al­la är läng­re än 140 cen­ti­me­ter och väger mer än 40 ki­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.