Ar­ke­o­lo­gen som blev pre­si­dent

Den ti­di­ga­re pre­si­den­tens stan­dard­verk inom is­ländsk ar­ke­o­lo­gi upp­da­te­rat.

Populär Arkeologi - - Böcker - AV AN­DERS SVENSSON

Kristján El­djárn var ba­ra 22 år när han som­ma­ren 1939 var med om att grä­va fram går­den Stöng på söd­ra Is­land. Den säll­synt be­va­ra­de går­den över­gavs och be­grav­des 1104 un­der ett stort ut­brott i den när­lig­gan­de vul­ka­nen He­k­la. Ut­gräv­ning­en var den förs­ta i ra­den av en lång rad pro­jekt som kän­ne­teck­na­des av Kristján El­djárns jakt på kum­mel och grav­gods från vi­kin­ga­ti­den.

En vår­dag 1970 är Kristján El­djárn till­ba­ka på näs­tan sam­ma plats. Men den här gång­en är det in­te som ung stu­dent i ar­ke­o­lo­gi vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet. Se­dan två år till­ba­ka är han Is­lands pre­si­dent. Nu är upp­dra­get att in­vi­ga ett nytt vat­ten­kraft­verk i Þjórsár­da­lur, da­len vid äl­ven Þjórsás strän­der. Kristján El­djárn är den som tryc­ker på knap­pen för att sät­ta i gång kraft­ver­ket. Tre da­gar se­na­re får He­k­la ett nytt ut­brott. Han skäm­tar om att det in­te var den knap­pen han tryck­te på någ­ra da­gar ti­di­ga­re.

När Kristján El­djárn 1968 val­des till pre­si­dent var han känd som ar­ke­o­log och chef för Þjóð­min­jasafn Ís­lands, Is­lands na­tio­nal­mu­se­um. Äm­be­tet in­ne­bar in­te att han la­de ar­ke­o­lo­gin åt si­dan. I mån av tid fort­sat­te han med ut­gräv­ning­ar­na. En gå­ta som stän­digt drev ho­nom var säg­ner­na om pa­par, mun­kar från de brit­tis­ka öar­na som sa­des ha up­pe­hål­lit sig på Is­land fö­re vi­king­ar­nas an­komst om­kring år 870. På ön Pa­pey led­de han fle­ra ut­gräv­ning­ar i jakt ef­ter be­vis på de­ras när­va­ro. När Kristján El­djárn gick bort 1982 var det ut­an att ha fun­nit någ­ra tec­ken på att pa­par skul­le ha vis­tats på Is­land. Sam­ma in­tres­se präg­lar ock­så Kristján El­djárns av­hand­ling Kuml og haug­fé úr heið­num sið á Ís­landi ('Kum­mel och grav­gods från hed­nisk sed på Is­land'). I av­hand­ling­en, som han för­sva­ra­de 1957, in­ven­te­rar han al­la de fynd som gjorts i hed­nis­ka gra­var. Det är en oer­hört ge­di­gen ge­nom­gång från hund­ra­tals fynd­plat­ser sprid­da över he­la Is­land. Bland grav­god­set ana­ly­se­ras allt från svärd och spjut till kam­mar och smyc­ken. Kristján El­djárn be­rät­tar ock­så om hur ut­form­ning­en av fö­re­mål och boplat­ser ut­veck­la­des från vi­kin­ga­ti­den och fram­åt.

Trots att det gått så lång tid från den förs­ta pub­li­ce­ring­en är av­hand­ling­en alltjämt nå­got av ett stan­dard­verk när det gäl­ler is­ländsk ar­ke­o­lo­gi. In­te minst ef­tersom för­la­get Mál og men­ning sett till så att den upp­da­te­rats med in­for­ma­tion om nya fynd. Den se­nas­te upp­la­gan ut­kom la­gom till sex­tio­år­sju­bi­le­et av den förs­ta ut­gå­van. I ett ge­ne­röst bild­ma­te­ri­al sam­sas fynd från så­väl från Nor­den och de brit­tis­ka öar­na som Ro­mar­ri­ket och Mel­la­nöstern. Här hit­tas ock­så en mängd kar­tor och fo­to­gra­fi­er. Om det is­länds­ka språ­ket är ett oö­ver­stig­ligt hin­der finns dess­utom en eng­elsk sam­man­fatt­ning av in­ne­hål­let på när­ma­re 80 si­dor.

Kristján El­djárn, 1916–1982

Kuml og haug­fé úr heið­num sið á Ís­landi Kristján El­djárn Mál og men­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.