Al­ba­ni­en från an­ti­ken till i dag!

Populär Arkeologi - - Landet Runt -

FÖLJ MED PÅ en vind­lan­de hi­sto­risk re­sa i na­tur­skö­na Al­ba­ni­en! En re­sa som tar oss med till många in­tres­san­ta ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser un­der sak­kun­nig led­ning av fil. dr Al­lan Klyn­ne. I det­ta hörn av Bal­kan är land­ska­pet li­ka dra­ma­tiskt som histo­ri­en. Al­lan Klyn­ne har spe­ci­al­kun­ska­per om den gre­kiskro­mers­ka an­ti­ken, men re­san ger oss en in­blick i lan­dets historia un­der oli­ka tids­pe­ri­o­der. Al­ba­ni­en har ge­nom år­tu­sen­de­na va­rit skå­de­plats för kul­tur­mö­ten och kon­flik­ter mel­lan gre­ker, il­ly­rer, ro­ma­re, by sant i ner, os­ma­ner och in­te minst Eu­ro­pas stor­mak­ter un­der 1900ta­let. Kom­mu­nist­le­da­ren En­ver Hox­ha för­seg­la­de lan­det un­der näs­tan 50 år och Al­ba­ni­en var länge stängt och iso­le­rat. Un­der vår re­sa be­sö­ker vi bland an­nat an­ti­kens Byl­lis, de världs­arvs­lis­ta­de plat­ser­na But­rint, Be­rat och Gji­ro­kast­ra. Dess­utom upp­täc­ker vi hu­vud­sta­den Ti­ra­na och na­tio­nal­hjäl­ten Skan­der­begs fö­del­sestad Kru­ja.

● Un­der re­san be­sö­ker vi bland an­nat But­rint, Al­ba­ni­ens främs­ta ar­ke­o­lo­gis­ka plats som finns med på Une­scos världs­arvs­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.