Ut­tå­get ur Afri­ka har ti­di­ga­re­lagts och gla­ciär­fyn­den be­rät­tar om ofärds­ti­der.

Ett käk­ben på­träf­fat i en is­ra­e­lisk grot­ta är det älds­ta spå­ret av Ho­mo sa­pi­ens ut­an­för Afri­ka.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

UPPDATERING. Ett fos­sil av ett käk­ben som har på­träf­fats i en grot­ta i nor­ra Israel är mel­lan 177 000 och 194 000 år gam­malt. Det är där­med det älds­ta spå­ret av den mo­der­na män­ni­skan ut­an­för Afri­ka. Det in­ne­bär att män­ni­skan läm­na­de Afri­ka 40 000 år ti­di­ga­re än vad man trott hit­tills.

För drygt 15 år se­dan led­de Israel Hers­h­ko­vitz, pro­fes­sor i ana­to­mi och an­tro­po­lo­gi vid Tel Avivs uni­ver­si­tet, ut­gräv­ning­ar med en grupp första­års­stu­den­ter i Mis­liya-grot­tan på den väst­ra si­dan av bergs­mas­si­vet Kar­mel, nä­ra Hai­fa i nor­ra Israel.

I den in­ra­sa­de grot­tan på­träf­fa­des sten­red­skap och and­ra spår ef­ter män­ni­skor som ätit ha­re, sköld­pad­dor och struts­ägg. En stu­dent på sin förs­ta ut­gräv­ning stöt­te på ett käk­ben med en in­takt tand­rad.

– Käk­be­net ställ­de oss in­för två ut­ma­ning­ar: att ål­ders­be­stäm­ma fos­si­let och att fast­stäl­la vil­ken män­ni­sko­art som det har till­hört, be­rät­tar Israel Hers­h­ko­vitz.

Ex­per­ter i Austra­li­en, Frank­ri­ke och Israel har obe­ro­en­de av varand­ra ar­be­tat med att fast­stäl­la ål­dern på käk­be­net med oli­ka tek­ni­ker. Dess­utom har det jäm­förts med lik­nan­de fynd från oli­ka plat­ser runt om i värl­den. Slut­sat­sen är att käk­be­net kom­mer från en Ho­mo sa­pi­ens. I och med att fyn­det är upp­åt 200 000 år gam­malt, kull­kas­tar det den nu­va­ran­de te­o­rin om när de förs­ta män­ni­skor­na läm­na­de Afri­ka.

– Vi fort­sät­ter att gö­ra sys­te­ma­tis­ka ut­gräv­ning­ar i and­ra grot­tor i när­he­ten och gör he­la ti­den nya fynd från oli­ka tids­pe­ri­o­der. Det­ta om­rå­de har va­rit be­bott un­der myc­ket lång tid, så det finns myc­ket att ut­fors­ka, sä­ger Israel Hers­h­ko­vitz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.