In si­tu

Ge­or­gi­en är nå­got av ar­ke­o­lo­gins för­lo­va­de land. Stu­den­ter och fors­ka­re från Eu­ro­pa och USA har hjälpt mu­se­et i Ba­tu­mi att fyl­la det med fö­re­mål.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV MA­RIA RODIKOVA OCH KAJSA KAX

Ge­or­gi­en – ett ar­ke­o­lo­giskt el­do­ra­do.

När Ge­or­gi­en blev själv­stän­digt 1991 be­stäm­de sta­den Ba­tu­mi vid Svar­ta ha­vets kust att för­vand­la en gam­mal te­a­ter, som till­hört den kom­mu­nis­tis­ka ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­nen Komso­mol, till ett ar­ke­o­lo­giskt mu­se­um. Men re­sur­ser­na sak­na­des.

Då in­led­des ett sam­ar­be­te med bland an­nat brit­tis­ka Ash­mo­le­an mu­se­um i Ox­ford. In­ter­na­tio­nel­la grup­per om ett tju­go-tal stu­den­ter och fors­ka­re gräv­de i Ba­tu­mi un­der ett par vec­kor var­je som­mar i tio års tid.

– Mar­ken är så mät­tad med läm­ning­ar att det räck­te med en grop per grupp. Gans­ka snart kom vi ner till 500-ta­let f.kr. och gjor­de mäng­der av fynd som har gre­kiskt ur­sprung, be­rät­tar Ami­ran Kak­hid­ze, chef för det ar­ke­o­lo­gis­ka mu­se­et i Ba­tu­mi.

Ge­or­gi­en har en lång och rik histo­ria och Ba­tu­mi lig­ger bland an­nat på plat­sen för en an­tik gre­kisk ko­lo­ni. Den blev se­na­re en ro­mersk hamn.

Ef­ter drygt tio år av ut­gräv­ning­ar rym­mer mu­se­et i Ba­lu­mi 28 000 fö­re­mål från brons­ål­der till me­del­tid, bland dem uni­ka fynd av ti­di­ga mynt från Ge­or­gi­en och and­ra län­der.

Re­pu­bli­ken Adz­ja­ri­en, där Ba­tu­mi är hu­vud­stad, är oer­hört fynd­rik och in­ter­na­tio­nel­la grup­per gräv­de där för mu­se­ets räk­ning i tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.