Böc­ker

Bet­ti­na Schultz Pauls­son har ock­så un­der­sökt hur me­ga­lit­kons­ten spreds.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV CECILIA KÖLJING

Hel­gö är ak­tu­ellt igen och me­ga­lit­gra­var runt om i Eu­ro­pa har do­ku­men­te­rats.

I sin bok Ti­me and Sto­ne un­der­sö­ker ar­ke­o­lo­gen Bet­ti­na Schulz Pauls­son hur fö­re­koms­ten av me­ga­lit­gra­var, stor­stens­gra­var, spred sig i Eu­ro­pa för 6 000 år se­dan. Stu­di­en ba­se­ras på 2 410 da­te­ring­ar och är den störs­ta i sitt slag. Bet­ti­na Schulz Pauls­son har jäm­fört me­ga­lit­gra­var i oli­ka eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­ner för att ta re­da på var de bygg­des först. Nu un­der­sö­ker hon om me­ga­lit­kons­ten spreds på sam­ma sätt.

Det finns un­ge­fär 35 000 me­ga­lit­gra­var i Eu­ro­pa och många av dem in­ne­hål­ler konst, bå­de ab­strak­ta mo­tiv, som tri­ang­lar, spi­ra­ler och sick­sack-möns­ter, och mer na­tu­ra­lis­tis­ka, som vag­nar, bå­tar och djur. Sym­bo­ler­na lik­nar varand­ra över he­la kon­ti­nen­ten och Bet­ti­na Schulz Pauls­son ana­ly­se­rar i boken sam­man­hang­en och sym­bo­ler­nas be­ty­del­se för ri­tu­a­ler och min­nes­kul­tur. Bland an­nat har hon stu­de­rat ifall det fanns ett in­ter­kul­tu­rellt ut­byte.

Pro­jek­tet har in­ne­fat­tat fält­ar­be­te i An­da­lu­si­en och Bre­tag­ne. På si­na re­sor har Bet­ti­na Schulz Pauls­son an­vänt sig av den se­nas­te tek­ni­ken för att do­ku­men­te­ra, för­tyd­li­ga och ana­ly­se­ra mål­ning­ar och rist­ning­ar.

Med hjälp av des­sa tek­ni­ker har hon ta­git fram sym­bo­ler som in­te kan ses med blot­ta ögat. Des­sa bil­der har ing­en kun­nat be­trak­ta på fle­ra tu­sen år, och de ger oss stör­re in­blick i hur män­ni­skor tänk­te och lev­de.

En ti­di­ga­re hy­po­tes har va­rit att gra­var­na skul­le ha upp­stått oav­häng­igt av varand­ra. Men Bet­ti­na Schulz Pauls­sons forsk­ning vi­sar att män­ni­skor var mer rör­li­ga än vad vi ti­di­ga­re trott, bland an­nat till följd av sjö­fart och sto­ra han­dels­vä­gar. Nu­me­ra är fors­kar­na rätt säk­ra på att det fanns ut­byte mel­lan oli­ka de­lar av Eu­ro­pa för 6 000 år se­dan.

Dol­men de las Ru­i­nas i spans­ka Py­rené­er­na.

Ti­me and Sto­ne The Emer­gence and De­ve­lop­ment of Me­ga­lit­hs and Me­ga­lit­hic So­ci­e­ti­es in Eu­ro­pe Ti­me and Sto­ne Bet­ti­na Schulz Pauls­son Ar­chae­o­press Ar­chae­o­lo­gy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.