”Fre­dens och frukt­bar­he­tens tem­pel”

”Bygg­na­den skul­le slå värl­den med häp­nad” ly­der en ru­brik i Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi 5/17. Jo, bygg­na­den kan ha va­rit stor, men värl­den är bra myc­ket stör­re än de få kilo­me­ter den kan ha synts! Dess and­li­ga räck­vidd bör ha va­rit be­tyd­ligt stör­re.

Populär Arkeologi - - Läsarbrev - Inge­mar Si­by

En tio me­ter hög bygg­nad med ytan 50 x 12 me­ter har John Ljung­kvist och hans ar­ke­o­lo­gis­ka kol­le­ger hit­tat vid Uppsa­la hö­gar. Unik är den dock in­te. Dy­li­ka har hit­tats li­te varstans i Nor­den. För drygt tio år se­dan hit­ta­des fem styc­ken på ett kon­cen­tre­rat om­rå­de strax sö­der om Sköv­de. Ett ti­o­tal i nå­got mind­re stor­le­kar hit­ta­des ock­så. Des­sa an­vän­des som bo­stads­hus un­der en tu­sen­års­pe­ri­od, vid en plats för fram­ställ­ning av järn ur röd­jord. Ett tju­go­tal gropug­nar gräv­des ut.

Dä­re­mot kan det va­ra ett rik­tigt fynd som Uppsa­laar­ke­o­lo­ger­na gjort. Ett and­ligt fynd!

Som Ma­ja Ha­ger­man på­pe­kar i sin bok För­svun­nen värld kan in­te det om­skriv­na hed­na­temp­let ha va­rit hel­gat åt asa­gu­dar­na. Te­o­fo­ra ort­namn, det vill sä­ga namn som in­ne­hål­ler gu­da­namn som för­led, på ”Oden” sak­nas näs­tan helt i Upp­land, me­dan land­ska­pet vim­lar av ort­namn på frukt­bar­hets­gu­dar: Ull­tuna, När­tu­na, Frötu­na med fle­ra.

En när­läs­ning av kun­ga­läng­den Yng­ling­a­tal vi­sar att dik­ten ge­nom­sy­ras av in­tri­ka­ta spår av gu­din­nor. När yng­ling­a­kung­en Adils dör, sker det i di­sarsalr, det vill sä­ga en sal till­hö­ran­de den mäk­ti­gas­te di­sen, gu­din­nan Fre­ja av Va­nas­läk­te. Den sto­ra bygg­nad el­ler sal som ar­ke­o­lo­ger­na har hit­tat, som in­te tycks ha an­vänts som bo­stad, bör där­för ha va­rit Fre­jas sal – temp­let där hon fi­ra­des och gavs of­fer ge­nom frukt­bar­hets­ri­ter.

Det finns and­ra star­ka in­di­ci­er för en gu­din­ne­kult i Uppsa­la­trak­ten. Di­sablo­tet har gett namn åt tings­mö­tet: dis­ting­en, som finns med i Upp­lands­la­gen av år 1296. Dis tings­mark­na­den fort­le­ver, m enär nu­me­ra flyt­tad till 2 feb­ru­a­ri. S omen hän­del­se sam­man­föll det­ta un­der me­del­ti­den med fi­ran­det av Je­su mo­der Ma­ria.

Nå­gon kilo­me­ter från Uppsa­la hö­gar, vid ån Sam­man, finns det myc­ket gam­la ort­nam­net Di­sas Sam­man det vill sä­ga gu­din­nans sam­ling. Här kan de ur­sprung­li­ga sam­man­koms­ter­na, fi­ran­det och off­ran­det till Fre­jas ära ha ägt rum – in­nan de flyt­ta­de in­om­hus up­pe på åsen, och de sto­ra hö­gar­na bygg­des. De som, med stor san­no­lik­het, är drott­ning­gra­var. Dess­utom finns en kvinn­lig båt­grav mel­lan öst­hö­gen och tings­hö­gen. Långt är det in­te hel­ler till de ri­ka kvin­no­gra­var­na i Ba­delun­da!

I ar­ti­keln hän­vi­sas ock­så till Yng­li­gaät­ten – den­na av 1800-ta­lets na­tio­nal­ro­man­tik upp­haus­sa­de kung­aätt. Hur nu des­sa an­ti­hjäl­tar kun­nat få så­dant fäs­te bland stri­dens och ärans folk. Des­sa kung­ar, som in­te dör med svär­det i hand, ut­an i sot­säng, i mjöd­fat, ram­lan­de av häs­ten el­ler lu­ra­de in i berg av dvär­gar. I en kult som hed­rar frukt­bar­het och fred är de dock all­de­les ut­märk­ta iko­ner!

Så ni ar­ke­o­lo­ger i Uppsa­la! Gra­tu­le­rar till fyn­det av fre­dens och frukt­bar­he­tens tem­pel. Återupp­ta gär­na kul­tens se­der och ri­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.