Forn­ti­da jä­ga­re ha­de många va­pen

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Ark­tis­ka jä­gar- och sam­lar­sam­häl­len an­vän­de oli­ka ma­te­ri­al för oli­ka pil­spet­sar. Spet­sar­na ha­de san­no­likt oli­ka an­vänd­nings­om­rå­den.

Det är slut­sat­sen av ett ex­pe­ri­ment där ame­ri­kans­ka ar­ke­o­lo­ger har re­kon­stru­e­rat oli­ka slags jakt­va­pen, som har va­rit i bruk un­der sam­ma era. Det hand­lar om pil- och spjut­spet­sar av sten, sam­man­satt flin­ta och ben.

Ge­nom att tes­ta des­sa spet­sar på ren­ka­da­ver och en sorts ge­la­tin som an­vänds vid test­skjut­ning, kun­de fors­kar­na se att des­sa va­pen gav oli­ka slags ska­dor.

Den sam­man­sat­ta flin­ta­spet­sen an­vän­des tro­li­gen mest ef­fek­tivt för att skju­ta mind­re by­ten, me­dan sten- och ben­spet­sar­na tro­li­gen an­vän­des för stör­re djur.

Fors­kar­nas slut­sats är att des­sa ark­tis­ka jä­ga­re var mer so­fisti­ke­ra­de än vi of­ta fö­re­stäl­ler oss – de oli­ka spet­sar­na an­vän­des tro­li­gen med­ve­tet av jä­gar­na i grup­pen mot oli­ka mål.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Jour­nal of Ar­chae­o­lo­gi­cal Sci­ence.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.