Ne­an­der­ta­la­re ska­pa­de konst

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

UNDERSKATTADE. Ho­mo stu­pi­dus – den dum­ma män­ni­skan – var ett av namn­för­sla­gen som dis­ku­te­ra­des in­nan fors­kar­na fast­na­de för Ho­mo ne­an dert­ha­lensis. Vå­ra ut­dö­da släk­ting­ar har all­tid haft ryk­te om sig att va­ra trö­ga och sak­na för­må­ga att tän­ka i sym­bo­ler.

Nu får de upp­rät­tel­se. En in­ter­na­tio­nell fors­kar­grupp har kom­mit fram till att mål­ning­ar­na i tre spans­ka grot­tor är mer än 64 000 år gam­la. Ef­tersom Eu­ro­pas älds­ta spår av mo­der­na män­ni­skor, Ho­mo sa­pi­ens, är över 20 000 år yng­re, slår de fast att upp­hovs­män­nen mås­te ha va­rit ne­an­der­ta­la­re.

Bland mo­ti­ven i grot­tor­na finns sym­bo­ler och möns­ter med lin­jer, pric­kar och geo­met­ris­ka fi­gu­rer, lik­som bil­der av djur och kon­tu­rer av mänsk­li­ga hän­der.

– Vi kan dra slut­sat­sen att ne­an­der­ta­la­re tänk­te ab­strakt och sym­bo­liskt, och att de in­te skil­de sig från vad vi vet om de ti­di­ga Ho­mo sa­pi­ens när det gäl­ler kog­ni­tiv för­må­ga, sä­ger Dirk Hoff­mann, fors­ka­re vid Max Planck-in­sti­tu­tet för evo­lu­tio­när an­tro­po­lo­gi i Leip­zig, Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.