Så spreds klock­bä­gar­na

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

FOSSILT DNA. Cir­ka 2600 f.kr., på trös­keln till det som i Väs­teu­ro­pa kal­las ti­dig brons­ål­der, bör­ja­de nya re­li­giö­sa fö­re­ställ­ning­ar spri­das. Det ka­rak­te­ris­tis­ka ler­god­set, med sam­ma form som kyrk­kloc­kor, har gett kul­tu­ren dess namn: k lock bä­gar­kul­tu­ren. Den fö­re­kom i prin­cip på he­la den eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten, från Py­re­ne­is­ka halvön till Ung­ern, och på Brit­tis­ka öar­na. Strids­yx ekul­tu­ren här hem­ma är nä­ra be­släk­tad med k lock bä­gar­kul­tu­ren.

För förs­ta gång­en har fors­kar­na kom­bi­ne­rat ar­ke­o­lo­gis­ka da­ta om k lock bä­gar­kul­tu­ren med dna-ana­ly­ser av ske­lett­läm­ning­ar från sam­ma tid. Re­sul­ta­tet, som pre­sen­te­ras i tid­skrif­ten Na­tu­re, ty­der på att ke­ra­mi­kens sprid­ning in­te följ­de på en stor mi­gra­tion, vil­ket man ti­di­ga­re har trott. På Brit­tis­ka öar­na er­sat­tes dock be­folk­ning­en näs­tan helt någ­ra hund­ra år se­na­re.

Ett in­ter­na­tio­nellt forskar­team med bland and­ra Kristi­an Kristi­an­sen och Karl-gö­ran Sjögren vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har ana­ly­se­rat 400 ske­lett. Det är den störs­ta stu­di­en hit­tills av fossilt dna, som häm­tats från 136 ut­gräv­ning­ar, mesta­dels på Brit­tis­ka öar­na, i Spa­ni­en och Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.