När skör­dar­na slog fel drog fler till fjälls

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

FYNDVARIATION. Trä­fö­re­mål, tex­tili­er och and­ra or­ga­nis­ka ma­te­ri­al, som an­nars säl­lan be­va­ras, har un­der se­na­re år räd­dats ur den smäl­tan­de isen på fjäl­len i Opp­land fyl­ke i Nor­ge. En del av fyn­den är från 4000 f.kr., och hit­tills har fors­kar­na ta­git hand om mer än 2 000 ar­te­fak­ter, till ex­em­pel spet­sar från järn– och brons­ål­der och res­ter av ski­dor och pack­häs­tar. Läs mer i Po­pu­lär ar­ke­o­lo­gi 1/17.

Men sta­tis­tis­ka ana­ly­ser av kol-14da­te­ring­ar­na av fyn­den vi­sar att som­li­ga pe­ri­o­der är mer re­pre­sen­te­ra­de än and­ra. En stu­die pub­li­ce­rad i Royal So­ci­e­ty Open Sci­ence re­so­ne­rar om or­sa­ker­na.

”Nå­got som över­ras­ka­de oss var att ak­ti­vi­te­ten i ber­gen tycks öka un­der den pe­ri­od som kal­las den se­nan­ti­ka lil­la is­ti­den, 536–660, då skör­dar­na kan ha sla­git fel och be­folk­ning­en mins­kat. Det kan ty­da på att främst ren­jakt på fjäl­let kan ha kom­plet­te­rat vi­kan­de skör­dar”, skri­ver Ja­mes H. Bar­rett, mil­jö­ar­ke­o­log vid Mc­do­nald in­sti­tu­te for ar­chae­o­lo­gi­cal re­se­arch vid Uni­ver­si­ty of Cam­bridge:

Sär­skilt många fynd är från pe­ri­o­den 700–900, vil­ket fors­kar­na tror av­speg­lar en väx­an­de be­folk­ning och ökad rör­lig­het, bland an­nat via bergs­pas­sen. Strax fö­re och un­der vi­kin­ga­ti­den ka­rak­te­ri­se­ra­des Skan­di­na­vi­en av ex­pan­sion, fort­sät­ter fors­kar­na. En driv­kraft kan ha va­rit stä­der­na som väx­te fram runt om i Eu­ro­pa vid den här ti­den. Stads­bor­na be­höv­de pro­duk­ter från fjäl­len, som horn och an­tag­li­gen ock­så päls.

”An­ta­let fynd mins­kar dras­tiskt från 1000-ta­let och fram­åt. Då er­sat­tes ren­jakt med pil­bå­ge av jakt­tek­ni­ker som fångst­gro­par. Den in­ten­si­va jak­ten mins­ka­de an­tag­li­gen an­ta­let vil­da re­nar”, skri­ver Lars Pilø, ar­ke­o­log vid Det bre­ar­ke­o­lo­gis­ka sikrings­pro­gram­met i Opp­land fyl­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.