Fyn­den i och ut­an­för hö­gar­na

Populär Arkeologi - - Utanför Högarna -

I hö­gar­na på­träf­fas för­hål­lan­de­vis få kvin­nor och barn. Det­ta be­ror del­vis på att ske­let­ten säl­lan mot­stått ti­dens tand och att vi där­för be­dö­mer kön ut­i­från fö­re­mål. Även om en­dast ett få­tal ske­lett är be­va­ra­de från brons­ål­derns hö­gar kan man ut­i­från dem kopp­la vis­sa fö­re­mål till män och kvin­nor. Dol­kar och arm­ring­ar hit­tar man bå­de med män och kvin­nor, me­dan så­dant som svärd, yx­or och rak­kni­var ba­ra åter­finns med män. Halskra­gar, bäl­tes­plat­tor och brons­rör är ex­em­pel på sa­ker som ba­ra finns i kvin­no­gra­var.

Hälf­ten av grav­hö­gar­na som be­döms på det vi­set är mans­gra­var. Hur många kvin­nor vi kan ur­skil­ja va­ri­e­rar mel­lan oli­ka om­rå­den i Sydskan­di­na­vi­en, men an­de­len är mel­lan tre och tolv pro­cent. Det är med and­ra ord många fle­ra män som be­gravts med den dyr­ba­ra bron­sen un­der äld­re brons­ål­dern. När man tar med dem som be­gravts ut­an­för hö­gar­na do­mi­ne­rar fort­fa­ran­de mans­be­grav ning­ar med 53 pro­cent. Av al­la per­so­ner­na i stu­di­en från äld­re brons­ål­dern är 22 pro­cent kvin­nor, varav de fles­ta på­träf­fats ut­an­för hö­gar­na.

Vi har se­dan ar­ke­o­lo­gen Oscar Mon­te­li­us ban­bry­tan­de ar­be­te på 1800-ta­let myc­ket go­da kun­ska­per om brons­ål­derns fö­re­mål: vil­ka som är sam­ti­da och vil­ka som in­te är det. Den­na så kal­la­de kro­no­lo­gi, tids­ord­ning, har be­kräf­tats av kol-14–da­te­ring­ar. Tack va­re kro­no­lo­gin kan vi da­te­ra gra­var på cir­ka 200 år när un­der sto­ra de­lar av brons­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.