Ut­gräv­ning­en på­gick i tre år

Populär Arkeologi - - Utgrävning -

In­för Tra­fik­ver­kets byg­ge av en järn­vägs­tun­nel un­der­sök­te Ar­ke­o­lo­ger­na från Sta­tens hi­sto­ris­ka mu­se­um, So­ci­e­tas Ar­chae­o­lo­gi­ca Upsa­li­ensis, SAU, och Upp­landsmu­se­et boplat­ser, ett grav­fält, två stolpra­der och kult­plat­ser un­der 2012–14.

Un­der vå­ren 2018 kom­mer en ve­ten­skap­lig bok med för­djup­nings­ar­tik­lar om ut­gräv­ning­en: at Upsa­lum – män­ni­skor och land­ska­pan­de. Ut­bygg­nad av Ost­kust­ba­nan ge­nom Gam­la Uppsa­la. De ar­ke­o­lo­gis­ka rap­por­ter­na kom­mer att läg­gas ut på www.raa.se/sam­la

Sam­ti­digt ut­kom­mer Gam­la Uppsa­la – män­ni­skor och mak­ter i hö­gar­nas skug­ga, en po­pu­lär­ve­ten­skap­lig skild­ring av ut­gräv­ning­en och plat­sen.

Fyn­den från kungs­hö­gar­na, lik­som ett mind­re ur­val av de nyupp­täck­ta fö­re­må­len, finns i dag ut­ställ­da på Gam­la Uppsa­la mu­se­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.