Från sten­ål­der till vi­kin­ga­tid

Populär Arkeologi - - Böcker -

An­ders Carls­son har i sin bok i se­ri­en Stock­holm Stu­di­es in Ar­chae­o­lo­gy gått ige­nom svensk för­histo­ria. Boken byg­ger på 1 029 re­fe­ren­ser och hand­lar om tolk­ning­ar: Var­för görs sa­ker och ting just då, just där och just så? Var­för in­te på ett an­nat sätt? För­fat­ta­ren tar bland an­nat upp ko­lo­ni­sa­tio­nen ef­ter is­ti­den, be­ty­del­sen av in­tro­duk­tio­nen av jord­bru­ket och sam­ban­det mel­lan de många kul­tu­rer­na un­der sten­ål­dern. Ha­de till ex­em­pel grop­ke­ra­mi­kers plat­ser på strän­der nå­got att gö­ra med upp­fatt­ning­ar om liv och död? Rör­de det sig om trans­for­me­ring från liv till död, av bå­de män­ni­skor och djur? Var­för slogs kär­len sön­der på strän­der och i he­li­ga om­rå­den och var­för la­des de in­te i gra­var?

An­ders Carls­son tar se­dan upp äld­re brons­ål­derns eli­tis­tis­ka ide­o­lo­gi. Guld kan ha as­so­ci­e­rats med so­len ge­nom me­tal­lens glans. Yng­re brons­ål­derns ide­o­lo­gi var mer kol­lek- ti­vis­tisk och hand­la­de om de dö­das re­sa till so­len. Häg­na­de berg är ett sätt att kol­lek­ti­vi­se­ra ber­gen och här kan ri­tu­el­la ak­ti­vi­te­ter ha ut­förts.

Eld och järn var be­ty­del­se­ful­la in­slag un­der äld­re järn­ål­der. Ex­klu­si­va ro­mers­ka fö­re­mål an­vän­des för att för­stär­ka eli­tens do­mi­nans och pla­ce­ra­des i eli­tens gra­var. Sten­häg­na­der eta­ble­ra­des. Går­den är ett sam­lan­de be­grepp. Mel­lers­ta järn­ål­dern kal­las för föl­jets tid. Då ska­pa­des my­ten om Mid­gård. Yng­re järn­ål­der var ri­ke­nas tid. Då upp­stod dy­nasti­er ef­ter fran­kisk fö­re­bild. Kul­ten flyt­tar in i hal­lar – pla­tå­hus. Vi­kin­ga­ti­den skild­ras in­gå­en­de lik­som Got­lands sil­ver­skat­ter. Des­sa la­des i jor­den för att in­te tas upp, ef­tersom de till­hör­de går­den. Lä­sa­ren får en bra över­sikt över histo­ri­en och den ti­dens kung­ar. Kyr­ka, kung­a­makt och odal­rätt är vik­ti­ga kom­po­nen­ter som dis­ku­te­ras i boken. Nils Rings­tedt

Tol­kan­de ar­ke­o­lo­gi och svensk forn­tids­hi­sto­ria. An­ders Carls­son Stock­holm Stu­di­es in Ar­chae­o­lo­gy 64

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.