Till­ba­ka till Hel­gö igen

Ut­gräv­ning­ar­na av Hel­gö i Mä­la­ren är någ­ra av de mest om­fat­tan­de som har gjorts i Sve­ri­ge.

Populär Arkeologi - - Böcker - AV NILS RINGS­TEDT

De ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar­na på Hel­gö i Mä­la­ren är ett av de mest om­fat­tan­de fält­ar­be­ten som be­dri­vits i Sve­ri­ge. Pro­jek­tet på­gick mel­lan 1954 och 1978 då det plöts­ligt av­bröts. Nu har en ny över­sikt över pro­jek­tet pub­li­ce­rats.

För­fat­tar­na har ut­gått från de ar­ton pub­li­ka­tio­ner som finns om Hel­gö jäm­te många and­ra do­ku­ment. Bå­da har sto­ra in­sik­ter i Hel­gös ar­ke­o­lo­gi. Kristina Lamm gräv­de till ex­em­pel på Hel­gö mel­lan 1964 och 1978. De ger en ut­märkt sam­man­fatt­ning av vad som skett och på­träf­fats i sam­band med ut­gräv­ning­ar­na, som av­slö­ja­de grav­fält och ett kom­plex av 3–4 går­dar be­läg­na runt en hamn­vik. Ti­di­ga­re opub­li­ce­ra­de an­teck­ning­ar från fält­dag­böc­ker finns med, lik­som en bi­la­ga med ny­tol­ka­de spår ef­ter hus­kon­struk­tio­ner, vil­ket re­sul­te­rat i tyd­li­ga bil­der av de oli­ka på­träf­fa­de hu­sen.

Hel­gö in­tog en be­ty­dan­de plats i Mä­la­rens histo­ria och ut­veck­ling un­der fle­ra hund­ra år. En­ligt för­fat­tar­na vi­sar un­der­sök­ning­ar­na av Hel­gö att ön för­änd­ra­de sin funk­tion från kult­cent­rum un­der sen brons­ål­der till bon­de­sam­häl­le. Se­der­me­ra blev det en plats för smyc­kes­till­verk­ning och än­nu se­na­re äg­de pro­duk­tion av järn­fö­re­mål rum där. Länge var ön ett cent­rum för vat­ten­trans­por­ter av rå­ma­te­ri­al ut­i­från och han­del med fär­di­ga va­ror, som smyc­ken som spreds lång­vä­ga. Kon­tak­ter upp­rätt­hölls med and­ra eu­ro­pe­is­ka plat­ser, ja till och med asi­a­tis­ka. Fynd av gra­na­ter och and­ra dyr­ba­ra ma­te­ri­al kan ha kom­mit än­da från Sri Lan­ka och In­di­en. En Budd­ha­bild är från Swat­da­len i In­di­en. Fö­re­mål från ro­mers­ka ri­ket har på­träf­fats, till ex­em­pel guld­so­li­di och ring­ar av guld. Gul­det smäl­tes ner för att an­vän­das vid till­verk­ning av smyc­ken.

Hel­gös gyl­le­ne tid va­ra­de i un­ge­fär hund­ra år, från om­kring år 500. Det var un­der den ti­den som verk­sta­den i det som kal­las bygg­nads­grupp 3 pro­du­ce­ra­de fi­na fö­re­mål som spreds vi­da om­kring. Un­der 600-ta­let sked­de en ned­gång, då pro­duk­tio­nen kon­cen­tre­ra­des till järn­fö­re­mål och pär­lor. Ef­ter år 700 för­änd­ra­des sam­häl­let ra­di­kalt. Jord­bruks­verk­sam­het tog över och be­folk­ning­en öka­de, vil­ket märks i fler grav­fält.

Verk­sam­he­ten på Hel­gö upp­hör­de på 1000-ta­let, vil­ket kan be­rott på den sti­gan­de hav­s­ni­vån. Det blev svå­ra­re för skepp att an­gö­ra ön. Min­net av Hel­gö dog in­te ut – år 1287 an­ses Hel­gö fort­fa­ran­de ut­i­från plats­nam­net va­ra ”en he­lig ö”.

På 135 si­dor har de bå­da för­fat­tar­na gi­vit en in­tres­sant och in­ne­hålls­rik över­sikt av Hel­gö-pro­jek­tet. Boken är vac­kert il­lu­stre­rad med fo­ton. För al­la som är in­tres­se­ra­de av Hel­gö re­kom­men­de­ras skrif­ten varmt.

Gräv­nings­le­da­ren El­se Nor­dahl med två med­ar­be­ta­re det förs­ta gräv­nings­å­ret, 1954.

Hel­gö Re­vi­si­ted. A new look at the ex­ca­va­ted evi­dence for Hel­gö He­len Clar­ke och Kristina Lamm Stiftung Schleswi­gHolste­i­nische Lan­de­smu­seen Schloss Got­torf Zent­rum für Baltische und Skan­di­na­vische Ar­chäo­lo­gie

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.