Böc­ker

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV MAR­TIN RUNDKVIST

Ut­gräv­nings­hi­sto­ria och järn­ål­derns gre­a­test hits.

Det­ta är en po­pu­lärt hål­len och vac­kert fo­toil­lu­stre­rad gre­a­test hits-sam­ling från den svenska järn­ål­dern. Det älds­ta fyn­det är från 300 f.kr., det yngs­ta från 950. Mest är det guld­fö­re­mål från folk­vand­rings­ti­den och sil­ver­fö­re­mål från vi­kin­ga­ti­den. Två ny­a­re fynd finns med, bå­da från det ri­ka Got­land: Spil­lings­skat­ten och ryt­tar­mas­ken från Hell­vi. Det nord­li­gas­te fyn­det är från Upp­land, det syd­li­gas­te från Skå­ne. Sve­ri­ge sö­der om Daläl­ven, med and­ra ord. Bok­ti­teln säger nå­got om järn­ål­derns sam­häl­le: det var skill­nad på folk och folk. Lik­som i dag var in­te al­la ti­dens män­ni­skor sol­da­ter el­ler prä­stin­nor.

För­fat­ta­ren är en av vå­ra främs­ta auk­to­ri­te­ter på ro­mar­ti­den i Nor­den och av­del­nings­chef på Hi­sto­ris­ka mu­se­et i Stock­holm, där de fles­ta av fyn­den för­va­ras. I för­or­det gör han en re­flek­tion som är ty­pisk för hans fors­kar­ge­ne­ra­tion: al­la re­flek­tio­ner över ar­ke­o­lo­gis­ka fynd är i viss mån tids­ty­pis­ka. Det är en onö­dig brask­lapp och ett eko från 1990-ta­lets dok­to­rand­se­mi­na­ri­er.

Ar­tik­lar­na be­rät­tar om sam­häl­let i gans­ka vid be­mär­kel­se och äg­nar of­ta ba­ra någ­ra ord åt det en­skil­da fynd som nämns i ru­bri­ken. Mas­sor av jäm­fö­rel­se­ma­te­ri­al il­lu­stre­ras, lik­som en del fynd­plat­ser och ut­ställ­nings­mil­jö­er. An­ders­son har ut­märkt forsk­nings­kon­takt och åter­ger många färs­ka per­spek­tiv, till ex­em­pel de se­nas­te årens fo­kus på den vi­kin­ga­ti­da träl­do­men.

Han för­ut­sät­ter en gans­ka kun­nig (el­ler mind­re de­talj­fo­ku­se­rad) lä­sa­re. Båt­gra­var­na i Ven­del är från ven­del­ti­den och vi­kin­ga­ti­den, får vi ve­ta, men hjäl­mar­nas fö­re­bil­der är från 300-ta­let. Att det­ta in­ne­bär ett glapp på 200 år fram till den förs­ta ven­del­hjäl­men på­pe­kas in­te. Och nå­gon pe­ri­od­ta­bell finns in­te i boken: kro­no­lo­gi är in­te nå­gon pri­o­ri­te­rad an­ge­lä­gen­het. An­ders­son strä­var in­te ef­ter att eta­ble­ra nå­gon över­gri­pan­de struk­tur för kun­ska­per­na han med­de­lar. Ar­tik­lar­na är fri­ståen­de och skil­da från varand­ra, som bi­tar­na i en cho­kla­dask. Det är en anek­do­tisk bok, läm­pad för för­strött blädd­ran­de.

Boken är en bra pre­sent till en all­mänt kul­tur­in­tres­se­rad vän som har en viss men in­te di­rekt glu­pan­de ap­tit på kun­ska­per om forn­ti­den. Och den är dess­utom, tack va­re si­na ri­ka och fi­na il­lust­ra­tio­ner, fak­tiskt ock­så nå­got för en in­bi­ten järn­ål­ders­fa­na­ti­ker.

Völ­vor, kri­ga­re och van­ligt folk. Be­rät­tel­ser om järn­ål­dern Kent An­ders­son At­lan­tis 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.