Nytt mu­se­um om Mit­h­ras-kul­ten och nya rön om snör­ke­ra­mi­ken.

Det nya ar­ke­o­lo­gis­ka mu­se­et Mit­h­ra­e­um i Lon­don är en re­kon­struk­tion byggd på läm­ning­ar från ett ro­merskt tem­pel, tilläg­nat Mit­h­ras­kul­ten. Temp­let kom fram ef­ter and­ra världs­kri­gets bomb­ning­ar.

Populär Arkeologi - - Innehåll -

UR GYTTJAN. Mu­se­et lig­ger sju me­ter un­der da­gens ga­tu­ni­vå, och fyn­den är ex­tremt väl­be­va­ra­de tack va­re att det ro­mers­ka temp­let var be­lä­get in­vid den gytt­ji­ga flo­den Wal­brook, se­dan länge för­svun­nen. Bland an­nat har mäng­der av in­skrif­ter på träplat­tor hit­tats, från ti­dig ro­mersk järn­ål­der, åren 50–80, vil­ket gör dem till de älds­ta hand­skriv­na do­ku­men­ten i Stor­bri­tan­ni­en.

Mest upp­märk­sam­mat är det all­ra förs­ta om­näm­nan­det av Lon­di­ni­um. Men fi­nan­si­el­la trans­ak­tio­ner har ock­så ned­teck­nats, lik­som ju­ri­dis­ka hand­ling­ar – en do­ma­re kal­lar till ex­em­pel till mö­te fö­re en dom­stols­för­hand­ling. En an­nan träplat­ta har al­fa­be­tet ut­skri­vet, vil­ket tol­kas ty­da på att en sko­la har le­gat i när­he­ten.

Däremot finns ing­et skrift­ligt be­va­rat om själ­va Mit­h­ras-kul­ten, som temp­let är tilläg­nat. Mit­h­ras an­ses ha sam­ma ur­sprung som den per­sis­ke Mit­h­ra, men på vil­ket sätt de hör ihop är oklart. Mit­h­ras vik­ti­gas­te bragd var att dö­da en tjur, vil­ket tros sym­bo­li­se­ra ett slags ska­pel­se­myt. Den vi­ri­le mans­fi­gu­ren var främst mi­li­tä­rer­nas gud.

Hel­ge­do­men i Lon­don bygg­des cir­ka 240–250 och an­vän­des i 80 år. Bygg­na­den var föns­ter­lös, an­tag­li­gen för att ef­ter­lik­na en grot­ta där ri­tu­el­la fes­ter kun­de äga rum. I re­kon­struk­tio­nen åter­ska­pas at­mo­sfä­ren med ljud-, lukt- och ljus­spel­sef­fek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.