In si­tu

En unik kan­na dök upp ur en 3 800 år gam­mal ri­ke­mans­grav.

Populär Arkeologi - - Innehåll - AV ELLIOT TURVALL Kan­nan fram­ställ­des un­der brons­ål­dern och är 18 cen­ti­me­ter hög.

Unik kan­na i ri­ke­mans­grav.

När ett bo­stads­kvar­ter i Ye­hud i cen­tra­la Is­ra­el skul­le byg­gas ut ge­nom­för­des sed­van­li­ga ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar på plat­sen. Un­der ut­gräv­ning­ar­nas sista dag stöt­te man på en grav med ett unikt in­ne­håll: en 3 800 år gam­mal kan­na, vars hals ut­görs av en män­ni­sko­fi­gur. Tro­li­gen till­ver­ka­des kan­nan först och hal­sen kom­plet­te­ra­des där­ef­ter med ar­mar, ben och hu­vud.

– Tu­sen­tals gra­var från oli­ka pe­ri­o­der har grävts ut i he­la Is­ra­el, och vi har un­der­sökt hund­ra­tals i Ye­hud. In­te nå­gon an­nan­stans har en lik­nan­de kan­na på­träf­fats, säger Gi­lad Itach vid is­ra­e­lis­ka Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet och an­sva­rig för ut­gräv­ning­ar­na i Ye­hud.

För­u­tom kan­nan på­träf­fa­des dol­kar, en yxa, pil­spet­sar och ben från får och ås­nor i brons­ål­ders­gra­ven – tro­li­gen res­ter av dju­rof­fer i sam­band med be­grav­ning­en.

– Al­la des­sa fö­re­mål ty­der på att det­ta var gra­vof­fer som skul­le hed­ra en vik­tig per­son. På den ti­den trod­de man att de av­lid­na tog med sig si­na gra­vof­fer till näs­ta värld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.