Brons­sål­derns han­dels­nät­verk

Populär Arkeologi - - Redaktion - Cecilia Christ­ner Ri­ad chefre­dak­tör

I det här num­ret be­rät­tar vi om nya, hår­da be­vis för han­del med kop­par un­der brons­ål­dern. Gäst­re­dak­tör för den ar­ti­keln är An­ders Ka­liff som ti­di­ga­re har ar­be­tat som ar­ke­o­log och chef in­om Rik­san­tik­va­rieäm­be­tets ar­ke­o­lo­gis­ka verk­sam­het. Han har även ar­be­tat in­ter­na­tio­nellt, främst med eg­na pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.