Spe­ku­la­tio­ner har bli­vit be­vis

Populär Arkeologi - - Redaktion -

Se­dan ar­ke­o­lo­gins barn­dom på 1800-ta­let har bilden av brons­ål­dern präg­lats av lång­vä­ga kon­tak­ter, sö­derut mot kon­ti­nen­ten och vi­da­re mot Me­del­havs­om­rå­dets hög­kul­tu­rer. Brons­ål­dern är ock­så en tid med ett mys­tiskt skim­mer, for­mat av gåt­ful­la häll­rist­ning­ar och prakt­ful­la brons­före­mål.

Många frå­ge­tec­ken kvar­står, men ar­ke­o­lo­gin och in­te minst den tvär­ve­ten­skap­li­ga forsk­ning­en har lät­tat på för­lå­ten till en del av brons­ål­derns hem­lig­he­ter. Lång­vä­ga re­sor och folk­för­flytt­ning­ar, se­dan länge speg­la­de i de ar­ke­o­lo­gis­ka fyn­den, kan i dag be­kräf­tas med ana­ly­ser av gam­malt dna och spåräm­nen som stron­ti­um, häm­ta­de från kvar­le­vor­na av de se­dan länge dö­da.

Men även ar­te­fak­ter­na går att ana­ly­se­ra på ett nytt sätt, in­te minst fö­re­må­len av brons. Me­tal­len i sig själv bär på vitt­nes­börd om sitt ur­sprung, in­for­ma­tion som till för kort tid se­dan var omöj­lig att av­lä­sa och tol­ka. Nya forsk­nings­me­to­der har snabbt för­änd­rat det­ta. De tvär­ve­ten­skap­li­ga pro­jekt som ana­ly­se­rat en stor mängd brons­fynd från Nor­den är ex­em­pel på så­dan ban­bry­tan­de ny forsk­ning. Spe­ku­la­tio­ner om oli­ka plat­ser där man bru­tit kop­par och tenn har i ett slag för­vand­lats till kon­kre­ta be­vis.

Bilden av brons­ål­dern för­änd­ras, men an­led­ning­en att för­und­ras och fa­sci­ne­ras över de vi­da kon­takt­nä­ten och män­ni­skors re­sor be­står. Vi kan nu för förs­ta gång­en tyd­ligt spå­ra ur­sprungs­om­rå­de­na för den pre­stige­fyll­da me­tal­len och de vägar som han­deln har ta­git. På si­dan 18 be­rät­tar två av de dri­van­de fors­kar­na, ar­ke­ome­tal­lur­gen Eva Hjärth­ner-hol­dar och ar­ke­o­lo­gen Jo­han Ling, om si­na upp­täck­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.