Myc­ket fisk på me­nyn

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

KOSTHÅLL. De förs­ta män­ni­skor­na i söd­ra Skan­di­na­vi­en åt över­ras­kan­de myc­ket fisk.

Ana­ly­ser av över 80 in­di­vi­der från de älds­ta ske­let­ten som hit­tats i söd­ra Skan­di­na­vi­en är en­ty­di­ga: de åt mas­sor av fisk. Ske­let­ten är mel­lan 7 500 och 10 500 år gam­la. Det är fors­ka­re i os­te­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet som nu har ana­ly­se­rat des­sa mänsk­li­ga kvar­le­vor och dess­utom djur­bensma­te­ri­al på boplat­ser­na.

På en boplats stod fisk för un­ge­fär hälf­ten av pro­te­i­nin­ta­get. På en an­nan kom 60 procent från fisk. Det hand­la­de bland an­nat om karp­fis­kar, ab­bor­re, gäd­da, sill, pigg­haj och röd­spät­ta. Även säl och del­fi­ner var vik­tig fö­da för de förs­ta skan­di­na­ver­na.

Fors­kar­na me­nar att re­sul­ta­ten kan ty­da på att män­ni­skor­na var re­la­tivt bo­fas­ta, ef­tersom jakt på land of­ta med­för en rör­li­ga­re livs­stil än om man le­ver av fis­ke. De oli­ka bo­sätt­ning­ar­na vi­sa­de sig även ha lo­kal prä­gel, vil­ket ock­så det ty­der på att de förs­ta män­ni­skor­na in­te var så rör­li­ga.

Ana­ly­ser­na vi­sar ock­så att fisk­fö­dan dess­utom ver­kar ha ökat över tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.