Bar­fo­ta på is­ti­den

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

LANDBRYGGA.

13 000 år gam­la fot­spår har på­träf­fats vid Ka­na­das stil­la­havs­kust. Fyn­den stö­der hy­po­te­sen att män­ni­skor, för att ta sig från Asi­en till Nor­da­me­ri­ka un­der den se­nas­te is­ti­den, an­vän­de sig av den landbrygga som då fanns mel­lan de bå­da kon­ti­nen­ter­na.

Ka­na­das väst­kust är i dag täckt av tät skog och till­gäng­lig en­bart med båt, vil­ket gör det svårt att hit­ta ar­ke­o­lo­gis­ka be­vis för hy­po­te­sen.

I den­na stu­die gräv­de den ka­na­den­sis­ka fors­kar­grup­pen ut se­di­ment på en strand vid Cal­vert Is­land, Bri­tish Co­lum­bia, vid ebb. Un­der slu­tet av den se­nas­te is­ti­den var hav­s­ni­vån 2–3 me­ter läg­re än i dag.

Fors­kar­na av­täck­te 29 fotav­tryck av åt­minsto­ne tre oli­ka stor­le­kar. Kol-14-da­te­ring vi­sar att des­sa är cir­ka 13 000 år gam­la. Mät­ning­ar och di­gi­ta­la fo­to­a­na­ly­ser av­slö­jar att fot­spå­ren an­tag­li­gen till­hör­de två vux­na och ett barn, al­la bar­fo­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.