Snör­ke­ra­mi­ken kom till Sve­ri­ge ös­ter­i­från

Fors­ka­re un­der­sök­te le­ran i ler­kärl från Est­land, Fin­land och Sve­ri­ge, och fann hur den snör­ke­ra­mis­ka kul­tu­ren spred sig till Ös­ter­sjö­om­rå­det för 5 000 år se­dan.

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

KEMISK ANA­LYS. I slu­tet av sten­ål­dern dök det upp en ny typ av ke­ra­mik i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen. De nya ler­kär­len var mind­re och kär­lens väg­gar tun­na­re än de kärl sten­ål­ders­män­ni­skor­na dit­tills an­vänt och de var for­ma­de som små dryc­kes­bä­ga­re.

Kär­len var de­ko­re­ra­de på ett sätt som an­nars in­te an­vän­des vid den här ti­den: de­ko­ren tryck­tes med snö­ren runt kär­lens myn­ning. Me­to­den kom att ge namn åt den snör­ke­ra­mis­ka kul­tu­ren, cir­ka 2 900–2 300 f.kr.

Est­nis­ka, fins­ka och svenska ar­ke­o­lo­ger har kart­lagt hur de snör­ke­ra­mis­ka ler­kär­len spred sig i Ös­ter­sjö­om­rå­det för 5 000 år se­dan. En­ligt kart­lägg­ning­en kom den snör­ke­ra­mis­ka kul­tu­ren till Sve­ri­ge ös­ter­i­från, in­te sö­der­i­från som man hit­tills har trott.

Ler­kärl från 24 ar­ke­o­lo­gis­ka plat­ser i Est­land, Fin­land och Sve­ri­ge granska­des. Fors­kar­na un­der­sök­te den ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­en i ler­kär­len och det gav en fing­er­vis­ning om le­rans ur­sprungsplats.

– Den snör­ke­ra­mis­ka kul­tu­ren i Est­land och Fin­land har i sin tur kopp­ling­ar än­nu läng­re ös­terut, till om­rå­den i nu­va­ran­de Ryss­land, säger Eli­sa­beth Hol­mqvist-si­pi­lä vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, som har lett forsk­nings­pro­jek­tet.

De snör­ke­ra­mis­ka kär­len är till­ver­ka­de med en all­de­les ny tek­nik. Kros­sa­de skär­vor från tra­si­ga kärl mal­des ner i ler­mas­san, så kal­lad magring. En hy­po­tes är att de förs­ta snör­ke­ra­mis­ka kär­len på fynd­plat­ser­na i Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen till­ver­ka­des av kvin­nor som tog med sig me­to­den när de flyt­ta­de väs­terut, i sam­band med gif­ter­mål el­ler till­sam­mans med fa­mil­jen. Med­för­da kärl åter­an­vän­des som magring när nya till­ver­ka­des.

Snör­ke­ra­mik till­ver­ka­des i åt­minsto­ne fem re­gi­o­ner i Fin­land, Est­land och Sve­ri­ge som tycks ha haft ut­byte av varand­ra. Ke­ra­mik med ur­sprung i Sve­ri­ge dy­ker upp i Fin­land och Est­land och vice ver­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.