Malm­ty­per ger nyc­keln

Populär Arkeologi - - Arkeometallurgi -

Det sker ett skif­te från en malm­typ, så kal­lad fahlo­res/fahlertz, om­kring 1600 f.kr. till sul­fid- och ox­id­mal­mer. Näs­ta skif­te in­träf­far i över­gång­en mel­lan äld­re och yng­re brons­ål­der kring 1100 f.kr., då sul­fid­mal­mer­na er­sätts av fahlo­res/ fahlertz och mal­mer med lå­ga hal­ter av spåräm­nen. Des­sa fö­re­kom­mer i sam­ma mas­siv men i oli­ka mal­måd­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.