Ales ste­nar

Populär Arkeologi - - Skyltfilosofi -

Skylt­stri­den vid Ales ste­nar ut­an­för Kå­se­ber­ga på den skåns­ka syd­kus­ten har på­gått se­dan mil­len­ni­e­skif­tet.

Pri­vat­fors­ka­ren Bob G. Lind an­ser att skepps­sätt­ning­en är en sol­ka­len­der och plats för sol­dyr­kan från brons­ål­dern. Han sat­te upp eg­na skyl­tar och gui­dar be­sö­ka­re på plat­sen.

När kon­flik­ten var som he­tast fös­te Lind hand­grip­li­gen bort gui­der, och an­mäl­des 2010 för hot och ofre­dan­de. Han fri­a­des dock i rät­ten, som in­te an­såg att nå­got brott kun­de styr­kas.

Ut­gräv­ning­ar, som gjorts mel­lan 1993 och 2004, da­te­rar mo­nu­men­tet till järn­ål­der, ti­di­gast 600-tal.

Sta­tens fas­tig­hets­verk, som se­dan 2015 för­val­tar Ales ste­nar, ser nu över skylt­ning­en på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.