En unik fest­bygg­nad

Populär Arkeologi - - Maktcentrum -

Hall­bygg­na­den var 40 gång­er 10 me­ter. Till­sam­mans med läm­ning­ar­na runt om­kring upp­fyll­de den kra­ven på hur ett hög­re­stånds­hus skul­le se ut i Skan­di­na­vi­en vid den här ti­den. Pla­ce­ring­en på höjd­ryg­gen och hal­lens stor­lek mar­ke­ra­de ägar­nas so­ci­a­la sta­tus. Hu­set ha­de klart bre­da­re mitt­skepp än sam­ti­da hus från Mä­lar­da­len och påmin­de i det mer om sydskan­di­na­vis­ka hus. Sam­ti­digt ha­de det en ga­vel­kon­struk­tion med ut­drag­na ga­vel­stol­par, vil­ket är ett typiskt drag för Mel­lans­ve­ri­ge och Norr­lands­kus­ten. Men kon­struk­tio­nen ska in­te ses som en hy­brid ut­an sna­ra­re som ett helt eget ut­tryck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.